The Association of Primary Mathematics Teachers


คณะกรรมการบริหารสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา
นายทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

นายกสมาคมฯ

นางพนิดา พิสิฐอมรชัย
อุปนายก คนที่ ๑
นายจิรพล เชียววิชัย
อุปนายก คนที่ ๒
นางสาวรัตนา เชื้อรื่น
กรรมการ
นางยุพดี มงคลจินดาวงศ์
กรรมการ
นางสมหมาย แป้นชีวิต
กรรมการ
นางปุณณภา ดีดุจประทีป
กรรมการ
นางธนวรรณ ปานมาก
กรรมการ
นางสาวพิณกาน ภัทเศรษฐ์
กรรมการ
นางสาวณัฐไฉไล พริ้งมาดี
กรรมการ
นางฉัฐมดี เมฆเมืองทอง
กรรมการ
นางสาวชณิศา บุษราคัมสกุล
กรรมการ
นางวันทนา พริ้งมาดี
กรรมการ
นางสาวอรวรรณ ไม้สนธิ์
กรรมการ
นางจงจิต อภัยรัตน์
กรรมการ
นายนรากร มีอินทร์
กรรมการและประชาสัมพันธ์
นายพิชัย แสนเสนา
กรรมการและนายทะเบียน
นางสาวพัชราภรณ์ ยังโยมร
กรรมการและเหรัญญิก
นายกิตติสัณห์ ประกอบสินนุกูล
กรรมการและเลขาธิการ