The Association of Primary Mathematics Teachers


ข่าวสาร
ประกาศผลสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561

 

 

 

 
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561

สมาคมขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่านที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณนักเรียนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  และขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน และประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติตลอดไป

 

อ่านต่อ
 
รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561

นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 5 มกราคม 2561

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนยันการส่งเอกสารการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ รงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

อ่านต่อ
 
การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ะดับประถมศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

แนวคิดและหลักการ

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียน ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาอีกทางหนึ่ง

 

download โครงการ

download วิธีการสมัครสอบออนไลน์

download แผนที่สนามสอบ

 

อ่านต่อ
 
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560

สมาคมขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่านที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณนักเรียนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  และขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน และประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติตลอดไป

 

 

อ่านต่อ
 
รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560

นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 6 มกราคม 2560

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนยันการส่งเอกสารใบสมัครสอบและการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2560 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น รงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


 

อ่านต่อ
 
การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ะดับประถมศึกษา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้


แนวคิดและหลักการ

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียน ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาอีกทางหนึ่ง

 

download ใบสมัคร

download แผนที่สนามสอบ

 

อ่านต่อ
 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ และจัดอบให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป

ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้


- บรรยายพิเศษ หัวข้อ "พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์"

วิทยากรโดย อ.ทรงวิทย์  สุวรรณธาดา


-  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ และเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยส่งแบบตอบรับมาที่ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๙๓๘ ๒๐๒๘ กด ๖ ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (สมาชิก และผู้สมัครสมาชิกภายในงาน เข้าอบรมฟรี / บุคคลทั่วไปชำระค่าลงทะเบียน ๔๐๐.- บาท)

ดูรายละเอียดได้ในแบบตอบรับค่ะ

 

download จดหมายเชิญ

download ตารางกิจกรรม

download ใบสมัคร

download แผนที่

 

อ่านต่อ
 
ประกาศผลสอบสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา ครั้งที่ 6

 

 

 

 
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

สมาคมขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่านที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณนักเรียนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  และขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน และประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติตลอดไป

 

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 6

สอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559  สถานที่ โรงเรียนเบญจมินทร์  ถนนนวมินทร์  กรุงเทพมหานคร

 

รางวัล ชื่อ สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด คะแนน
รางวัลชนะเลิศ ด.ช. นิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ ป.6 สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 98
รางวัลชนะเลิศ ด.ช. ธิติ เถลิงบุญสิริ ป.6 โชคชัย กรุงเทพมหานคร 98
รางวัลรองชนะเลิศ  อับดับ  2 ด.ช. ปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา 95
รางวัลชมเชย ด.ช. ณดล บุญพรหมธีรกุล ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 94
รางวัลชมเชย ด.ช. กิตติ โอกาสเมธีกุล ป.5 สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 93
รางวัลชมเชย ด.ช. ก้องภพ ปิยะกมลานนท์ ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 93
รางวัลชมเชย ด.ช. ธงไชย อาชาบุณยเสก ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 92
รางวัลชมเชย ด.ช. วริทธ์ วิริยประสิทธ์ชัย ป.5 อนุบาลสุธีธร นครปฐม 90
รางวัลชมเชย ด.ช. ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ ป.4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 89
รางวัลชมเชย ด.ช. ภวัทธ พิพัฒน์ธนวงศ์ ป.6 อยู่เย็นวิทยา กรุงเทพมหานคร 88
รางวัลชมเชย ด.ช. ณฐกร รุ่งโรจน์ ป.6 พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 88
รางวัลชมเชย ด.ช. กิตติพงษ์ รวมทรัพย์ ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา 87
รางวัลชมเชย ด.ช. อชิตพล สิริศรีศักดิ์ ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 86
รางวัลชมเชย ด.ช. พรรณทัต กนกวรานนท์ ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 86
รางวัลชมเชย ด.ช. ณัฐชานนท์ โสนุช ป.5 อนุบาลสุธีธร นครปฐม 86
รางวัลชมเชย ด.ช. พิชญุตม์ จีระธวัชชัย ป.5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 85
รางวัลชมเชย ด.ช. ทีฆ์กฤช ทีฆรัชตธนกุล ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 84
รางวัลชมเชย ด.ช. พนธกร คูสกุล ป.6 อนุบาลระยอง ระยอง 83
รางวัลชมเชย ด.ช. ธีร์ธวัช วิรุฬหะรัตน์ ป.5 อัสสัมชัญ   สมุทรปราการ สมุทรปราการ 82
รางวัลชมเชย ด.ช. ณัฐชนน วิวัฒนะวัฒนาการ ป.6 อนุบาลสุธีธร นครปฐม 82
รางวัลชมเชย ด.ช. ภาธร อัมมวรรธน์ ป.6 สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 81
รางวัลชมเชย ด.ช. นรภัทร แท่นมณี ป.6 วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี 81
รางวัลชมเชย ด.ช. นรวิชญ์ นวสิริพงศ์ ป.6 สาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร 80

 

หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนท่านอื่น สามารถดูผลคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ ภายในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559

โดยการกรอกเลขประจำตัวประชาขนในการขอเข้าดูข้อมูล...และหากท่านใดไม่ได้ แจ้งเลขประจำตัวประชาชนไว้ หรือไม่สามารถเข้าไปดูผลการสอบได้สามารถติดต่อสอบถามผลคะแนนได้ที่ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   หรือ inbox มายัง www.facebook.com/apt.math (ขอสงวนสิทธิ์การแจ้งรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับคะแนนสอบเฉพาะในเว็บไซค์เท่านั้น)

 


 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 5