The Association of Primary Mathematics Teachers


ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบ SALT

?

การทดสอบ SALT : Student Achievement Level Test ?คือ? การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ?ครบ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรงตาม มาตรฐาน ตัวชี้วัดชั้นปี และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑ ?SALT จึงเป็นมาตรฐานกลางในการวัดคุณภาพผู้เรียนที่มีความเที่ยงตรง และเชื่อมั่นได้? ข้อสอบ SALT จึงเป็นเครื่องมือวัดผลที่ตรงตาม ตัวชี้วัดชั้นปี ที่สามารถใช้เป็นคะแนนสอบปลายภาค โดยจะวิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียนเป็นรายบุคคล จำแนกตามสาระ? มาตรฐาน ?ระดับการเรียนรู้ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑? กำหนด ?

?

วัตถุประสงค์?

๑.?เพื่อสะท้อนข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ และ ม.๑ - ม.๓ ที่รับการทดสอบ SALT ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนด

๒.?เพื่อพัฒนาความพร้อม และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เข้าร่วมการทดสอบ SALT

?

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าสอบ?

๑.?ได้สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของตนเองด้วยแบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน

๒.?ได้ข้อสอบและเฉลยแบบละเอียดทันทีที่สิ้นสุดการสอบเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง

๓.?ได้รายงานผลการสอบแบบเจาะลึก สะท้อนจุดแข็งจุดอ่อนรายสาระจำแนกระดับการเรียนรู้และสมรรถนะตามที่หลักสูตรกำหนด

?

รายละเอียดอื่น ?ๆ ?

-??สถานที่สมัครสอบ???????????????: ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนที่ท่านศึกษาอยู่

-??วันที่รับสมัครสอบ???????????????: วันนี้ ? ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

-??วันที่จัดสอบ?????????????????? ? : ๔ ก.ย. ๒๕๕๔

-??ค่าสมัคร????????????????????????? : ๑๕๐ บาท / คน

-??วันที่ประกาศผลสอบ????????????: ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

หน่วยงานรับผิดชอบ???????? บริษัทโมเดอร์น อคาเดมิก เซ็นเตอร์ จำกัด

?

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน