The Association of Primary Mathematics Teachers


ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2
01 ตุลาคม 2011

?

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน ทางโรงเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาน้ำท่วมทำให้ไม่สามารถดำเนินการด้านเอกสารการสมัครสอบได้ ทางสมาคมจึงขยายเวลารับสมัคร?จากเดิม ปิดรับสมัครวันที่?30 ตุลาคม 2554?ขยายเวลาเป็น 30 พฤศจิกายน 2554โดยรายละเอียดของโครงการในส่วนอื่น ๆ ยังคงเดิม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

?

(แก้ไขเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554)

?

แนวคิดและหลักการ?

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์? ในระดับ? ประถมศึกษาขึ้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียน? ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาอีกทางหนึ่ง

?

?

?วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศได้เข้าร่วมแข่งขัน

?

ผลที่คาดว่าจะได้รับ?

  1. เพื่อให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาที่เข้าแข่งขันได้แสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์
  2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนประถมศึกษาสนใจวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
  3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษามากขึ้น

?

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน?

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 -? 6 ทั่วประเทศ

?

วิธีการสมัคร?

1)?กำหนดรับสมัครวันที่ 1 กรกฎาคม ??30 พฤศจิกายน? 2554 (ขยายเวลาจากเดิมปิดรับ วันที่ 31 ตุลาคม 2554)

2)?ค่าสมัครคนละ 100.- บาท

3)?แนบใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

?

การชำระเงิน?

1. ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาลาดพร้าว 25? ชื่อบัญชี สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา เลขที่บัญชี 045-2-05945-4

2. ส่ง ใบสมัคร? และบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย (ส่วนของสมาคม)? สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) และ หลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ (ใบpayin) มาทางไปรษณีย์ถึง สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา เลขที่ 9/99 อาคารแม็ค ลาดพร้าว 38 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม? เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900?

??

?

?การลงทะเบียนสอบ

?

ให้นักเรียนลงทะเบียนที่หน้าห้องสอบ ณ สถานที่สอบ (โรงเรียนวัดราชบพิธ ถนนสนามไชย ตรงข้าม สน. พระราชวัง) โดยแสดงบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย และสามารถดูรายชื่อได้ทาง ww.apt4kru.org/math/, www.facebook.com/apt.math หรือบริเวณด้านหน้าของสถานที่สอบ

?

รายละเอียดการแข่งขัน

1) กำหนดวันแข่งขันในวันที่ 18 ธันวาคม 2554 เวลา 9.00 น.-11.00 น.

?

2)?ประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 18 ธันวาคม 2554

??

3)?สถานที่สอบแข่งขัน ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ ถนนสนามไชย (ตรงข้าม สน.พระราชวัง)???????????

?

4)?หากผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนเป็นอันดับ 1,2 หรือ 3 มีคะแนนเท่ากัน จะต้องสอบเพื่อหาผู้ได้อันดับละ 1 คน อีกครั้ง

?

5) ผู้ที่มีคะแนนสอบสูงสุด 23 คนแรก ถือเป็นผู้ได้รับรางวัล

?

?

รางวัลการแข่งขัน

??

รางวัลชนะเลิศ??????????????????? ได้รับเงินรางวัล? 10,000? บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

??

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1????ได้รับเงินรางวัล??? 7,000? บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

?

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2????ได้รับเงินรางวัล??? 5,000? บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

?

รางวัลชมเชย 20 รางวัล????????ได้รับเงินรางวัลละ 1,000? บาท พร้อมเกียรติบัตร?????

??

????????????????? รวมเงินรางวัลทั้งสิ้นจำนวน? 42,000? บาท

?

?

ผู้รับผิดชอบโครงการ

???????สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

?

?

ผู้สนับสนุนโครงการ

???????บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด

?

?

หมายเหตุ : รายได้จากค่าสมัครหลังจากหักค่าใช้จ่าย (ค่ากรรมการตรวจข้อสอบ กรรมการคุมสอบ และ???????? ค่าสถานที่)?จะนำเงินไปเป็นรายได้ของสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้าน

การศึกษาต่อไป

?

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 ?2512 ?0661 ต่อ 3912?

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

?

?

?