The Association of Primary Mathematics Teachers


รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2
29 ตุลาคม 2011

?

ลำดับ ? ชื่อ สกุล เลขประจำตัวสอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
651 ด.ญ. ภัณสิร์กา วนิชประภา 0651 ป.6 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
652 ด.ญ. ศิรภัสสร ฉายประเสริฐกุล 0652 ป.6 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
653 ด.ช. ฤทธิพงษ์ ชื่นชัยกิจ 0653 ป.6 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
654 ด.ช. กนกพล พรหมมีศรี 0654 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
655 ด.ญ. ธนัชชา เตชะธารวณิช 0655 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
656 ด.ญ. ชนากานต์ ตั้งกิจกรรม 0656 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
657 ด.ญ. ภิญญดา ธรรมะจมร 0657 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
658 ด.ญ. ปวริศา อัตตสมบัติ 0658 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
659 ด.ญ. กนกพรรณ ศรีรุจิ 0659 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
660 ด.ช. กันตพัฒน์ ศิริโรจน์วิชญ์ 0660 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
661 ด.ช. เจตณัฐ งามละออ 0661 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
662 ด.ญ. วิภาษณีย์ จิรกิตติตรีเพชร 0662 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
663 ด.ญ. สุวภัทร แย้มพราย 0663 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
664 ด.ช. ชนาธิป สินศิริ 0664 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
665 ด.ญ. อินทร์นรี เจริญฤทธิ์วะโรดม 0665 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
666 ด.ช. กันตพงศ์ กรีโส 0666 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
667 ด.ญ. สุนิตา ขินแก้ว 0667 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
668 ด.ญ. คุณาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 0668 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
669 ด.ญ. ปุณยนุช รัตนนุพงศ์ 0669 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
670 ด.ช. ฐิติพัฒน์ เทอดไทยแท้ 0670 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
671 ด.ช. เนติพงศ์ จันที 0671 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
672 ด.ญ. ธนพร แก้วอาษา 0672 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
673 ด.ช. นวพรรษ ณ นรงค์ 0673 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
674 ด.ญ. จิดาภา จิรัฎฐิติกาล 0674 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
675 ด.ช. ปรานต์ โชติพันธวานนท์ 0675 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
676 ด.ช. สิรวิชญ์ พัฒนรัฐ 0676 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
677 ด.ช. ภูมินทร์ ภู่ประเสริฐ 0677 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
678 ด.ช. ปฏิพล มนัสกิตติกุล 0678 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
679 ด.ญ. กัณธิฎา ภารัตนวงศ์ 0679 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
680 ด.ช. ธนชล สุภากาจน์ 0680 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
681 ด.ช. พุฒิเมธ อัศวรัตน์ 0681 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
682 ด.ญ. จิดาภา เฉลิมกิจ 0682 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
683 ด.ช. วศิน พุทธมหิกานนท์ 0683 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
684 ด.ช. กิตติ์ปกรณ์ สอแจ่มจิตต์ 0684 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
685 ด.ญ. จินต์จุฑา เปรมปรุง 0685 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
686 ด.ช. ไวษณี แก้วดี 0686 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
687 ด.ช. ชวัชร์ชัย สุขถิร์กาญจน์ 0687 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
688 ด.ญ. ธัญชนก จิรชัยรัตรสิน 0688 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
689 ด.ญ. สิริกร วัฒนอำนวยชัย 0689 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
690 ด.ญ. ณัฐรส เรืองรองสุรังค์ 0690 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
691 ด.ช. กิตติธัช รักษาคำ 0691 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
692 ด.ญ. หทัยทิพย์ ปั้นทองพันธุ์ 0692 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
693 ด.ช. ธนาดล ยงคุณาวุฒิ 0693 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
694 ด.ญ. ปวีณา ศรีเมือง 0694 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
695 ด.ช. วศินพงษ์ เปรมบัญญัติ 0695 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
696 ด.ญ. ผุสชา ขุนทิพย์ทอง 0696 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
697 ด.ช. ศิวัช วิลัยทอง 0697 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
698 ด.ญ. กมลพร แสงจันทร์ 0698 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
699 ด.ช. บุริศร์ ฉายศิริ 0699 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
700 ด.ช. ทัศน์พล เจียมวิจิตรกุล 0700 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร

?

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3912

?ทั้งนี้ ผู้ที่โอนเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554

?แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2011 เวลา 18:05 น.