The Association of Primary Mathematics Teachers


รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2
29 ตุลาคม 2011

?

ลำดับ ? ชื่อ สกุล เลขประจำตัวสอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
801 ด.ช. ปฏิพันธ์ ?บุญเจริญกิจ 0801 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
802 ด.ช. สกลกฤต นาคเสวีวงศ์ 0802 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
803 ด.ญ. กุลพิธาน์ ดอกเตย 0803 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
804 ด.ช. พลภัทร์ ทองติด 0804 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
805 ด.ช. ทัชชกร พุทธนุรักษ์ 0805 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
806 ด.ช. ปภาวิน ชื่นจิตร 0806 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
807 ด.ช. ญาณภัทร เหมรัฐพาณ 0807 ป.6 ศุภลัษณ์ สุพรรณบุรี
808 ? ? ? ? ? ? ?
809 ? ? ? ? ? ? ?
810 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?

?

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3912

?ทั้งนี้ ผู้ที่โอนเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2011 เวลา 18:05 น.