The Association of Primary Mathematics Teachers


ประกาศผลการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

ประกาศผลการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 2

สอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554 สถานที่สอบ ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ ถนนสนามไชย กรุงเทพมหานคร

?

?

?

ทางสมาคมขอแสดงความยินดีกับนักรียนทุกคน และขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน และประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบไป

?

หมายเหตุ?

สำหรับนักเรียนท่านอื่น ๆ สามารถสอบตามผลคะแนนได้ที่หมายเลข 02 512 0661 ต่อ 3912,3813,3814