The Association of Primary Mathematics Teachers


กิจกรรมทัศนศึกษา 3 ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศ กัมพูชา เวียดนาม และลาว ขึ้น เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน พร้อมเข้าชมการเรียนการสอนของโรงเรียนในแต่ละประเทศ

?

รับจำนวนจำกัดนะคะ ...กรุณาสอบถามที่นั่งก่อนโอนเงินด้วยนะคะ

?

ดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะ???????????????????????????????????????????????????????????????? Download ใบสมัคร คลิกที่นี่

?

โปรแกรมเส้นทางศึกษาดูงาน ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม-ลาว โปรแกรม 7 วัน 6 คืน

(วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม? - วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม ?พ.ศ. 2555)

อรัญประเทศ (ไทย)-ปอยเปต(กัมพูชา)-เสียมราฐ-นครวัด-ด่านม็อกบาย(เวียดนาม)-อุโมงค์กูจี

โฮจิมินห์-ดาลัด-เปล์กู-กอนตูม-อัตตะปือ(ลาว)-ปากเซ-ช่องเม็ก(อุบลฯ-ไทย)

?

?

?

ศุกร์ที่ 12 ต.ค. 55? ??กรุงเทพ-อรัญประเทศ-ปอยเปต-เสียมราฐ-ศึกษาดูงาน-นครวัด

02.00 น.????คณะพร้อมที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่? บริษัท อินสปิริต ฮอลิเดย์ จำกัด รับกระเป๋าตรวจเช็คสัมภาระ

นำท่านสมาชิกออกเดินทางสู่จังหวัดสระแก้ว โดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นระหว่างเดินทางบริการ

เครื่องดื่ม?+ (Set Box) (มื้อที่ 1)บนรถพร้อมทั้งสนุกสนานกับกิจกรรมบนรถโดยมัคคุเทศก์มืออาชีพ

จากนั้นให้ท่านสมาชิกได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

08.00 น.???เดินทางถึง (หน้าด่าน) อรัญประเทศ หลังจากนั้นนำท่านเดินผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมือง (ปอยเปต)

จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข 6

ผ่านเมืองศรีโสภณ เมืองกอรัน สภาพถนนลาดยางเรียบร้อย ระยะทาง 152 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.5-

3 ชั่วโมง(จำกัดความเร็วรถในกัมพูชา 60 กม.ชั่วโมง)

?

?

12.00 น.???เดินทางถึงเมืองเสียมราฐ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร13.00 น.นำท่านศึกษาดูงาน ณ สถาน

ศึกษาในเมืองเสียมราฐ

14.30 น.???นำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นเทวดา

กำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า 5 เท่าของคนจริงรวมกันถึง 108 คน สะพานนี้

เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ประตูเมือง ที่มี

ยอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชมปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือ

นครธมเป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเลื่อมคือ ในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาท

ขนาดยักษ์ ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของ

ประชาชนทั้ง 4 ทิศ ใบหน้าเหนือยอดปราสาทบายนที่ปรากฏอยู่ทั่วทั้งปราสาทช้ำๆ กันถึง 216 หน้าหน้านี้

รวมถึงโคบุระของกำแพงเมืองพระนคร เชื่อว่าเป็นใบหน้าของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรซึ่งมีรอยยิ้มแบบ

บายนคือยิ้มแบบมีเมตตากรุณา จากนั้นนำท่านเดินทางเข้า ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์

และถือว่าเป็นสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปในครั้งนี้ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 1650-1720 โดยพระเจ้า

สุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวน

เกษียรสมุทร? ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพ

ของพระเจ้า สุริยวรมันที่ 1?โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่

สถานที่กษัตริย์นั่งทอดพระเนตรการสวนสนาม การซ้อมรบ และการเฉลิมฉลองต่างๆ

?

?

จากนั้น ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่

บรรจงชะลอลงมา ?ประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์และถือว่าเป็นสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปในครั้งนี้

ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนาง

อัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร? ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่า

สนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้า สุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของ

เสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่

?

?

18.00 น.????รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยพักที่

โรงแรม Goldiana Angkor Hotel หรือเทียบเท่า

?

วันเสาร์ที่ 13 ต.ค. 55 เสียมราฐ-ด่านม็อกบาย (400 กม.)-ซิตี้ทัวร์ ศึกษาดูงาน-โฮจิมินห์(70 กม.)

07.00 น.???รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 น.???นำท่านออกเดินทางสู่ ด่านม๊อกบาย (ประมาณ 400 กม.) สนุกสนานกับกิจกรรมบนรถ อาทิ เช่น ดูหนัง

ฟังเพลง กิจกรรมที่ทางทีมงานจัดเตรียมให้ท่าน

12.00 น.??รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เวียดนาม

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ โฮจิมินห์ ซิตี้

?

?

14.00 น.??นำท่านศึกษาดูงาน สถานศึกษาในเมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์กู๋จี ชม

ความน่าทึ่งของอุโมงค์ใต้ดินที่มีความยาวถึง 200 กิโลเมตรซึ่งขุดโดยพวกเวียดกงเพื่อหลบหนีการ ?ทำลาย

จากระเบิดเชื้อเพลิง (นาปาล์ม) ของทหารอเมริกันภายในอุโมงค์ใต้ดินท่านจะได้พบกับความน่าอัศจรรย์ใน

ความอัจฉริยะของมนุษยชาติ? โดยใต้อุโมงค์ถูกสร้างเป็นห้องนอน, ห้องบัญชาการ, ห้องประชุม, สนามฝึก

ทหาร ฯลฯ เปรียบเสมือนเมืองๆ หนึ่ง อุโมงค์แห่งนี้ถูกเปิดเผยภายหลังสงครามเวียดนามสงบลง ในช่วงสมัย

สงครามทหารอเมริกันคิดว่าพวกเวียดกงมีไสยศาสตร์สามารถหายตัวได้เพราะเมื่อโผล่เข้าโจมตีและหายตัวไป

โจมตีได้อีกที่หนึ่ง ปัจจุบันยังไม่สามารถหาทางลงที่แท้จริงของอุโมงค์ได้ เชิญท่านทดสอบลงมุดอุโมงค์จริง

(แต่ได้ขยายไว้ให้นักท่องเที่ยวเพื่อลงทดสอบ นำท่านประลองฝีมือความแม่นยำ ด้วยปืนนานาชนิด เช่น M16,

อาการ์ ฯลฯ (ค่าใช้จ่ายในการยิงปืน??ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรม หากท่านสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ได้ทันที)

?

?

18.00 น.?? นำท่าน ลงเรือสำราญเพื่อรับประทานอาหารค่ำ พร้อมล่องเรือชมความงามของแม่น้ำไซง่อน แม่น้ำสายหลัก

ของนครโฮจิมินห์พร้อมขับกล่อมด้วยเสียงเพลงจากนักร้องชาวพื้นเมืองพักที่โรงแรม Lan Lan Hotel

?

วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 55 ท่องโฮจิมินห์-ดาลัด

07.00 น.???รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารนำท่านเที่ยวชมมหานครโฮจิมินห์ ชมเมืองใน

รูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส และสวนกลางเมือง ชมความสวยงามต่าง ๆที่ฝรั่งเศสเป็นผู้ทุ่มงบประมาณ

เนรมิตเมื่อครั้งที่คิดว่าจะได้เป็นผู้ครอบครองเมืองแห่งนี้ ชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างใน

สมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้าง

ตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส ชมที่ทำการไปรษณีย์กลางที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดของเวียดนาม เป็น

สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกได้อย่างลงตัว ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดี

โฮจิมินห์ ตั้งอยู่ด้านหน้าของศาลากลาง ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน

?

?

12.00 น.??รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร?? หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ ดาลัดโดยรถบัสปรับอากาศ

?

?

18.00 น.?รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดิน?? ทางเข้าสู่ที่พักที่พัก Empress หรือ Cam Do

hotel in Da Lat หรือ เทียบเท่า

?

วันจันทร์ที่ 15 ต.ต. 55 พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิบ่าวได๋ - ภูเขา MONGMO HILL หุบเขาแห่งความรัก

น้ำตกเทียนซา - สวนดอกไม้ - นั่งเคเบิ้ลคาร์ - เจดีย์ตึ๊กลาม - ทะเลสาบเตวียนลาม

07.00 น.? รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านออกเดินทาง เที่ยวชมพระราชวังฤดูร้อน

ของจักรพรรดิ์บ๋าวได๋จักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามที่ลี้ภัยไปประทับ ณ ประเทศฝรั่งเศส สถานที่แห่งนี้

นับเป็นจุดที่ลื่อชื่ออีกแห่งที่ผู้มาเยือนไม่ควรพลาด นำท่านชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ที่ใหญ่ที่สุดของเมือง

ดาลัด สัมผัสดอกไม้เมืองหนาวสายพันธ์จากยุโรป ที่อวดโฉม รูปทรง และสีสันแปลกตา ให้ท่านได้ชมอย่าง

เพลินตาและหมดเวลาไปกับการบันทึกภาพ?? เพื่อเก็บสีสันและบรรยากาศอันแสนโรแมนติก จากนั้นนำท่าน

ไปชม ภูเขา MONGMO HILL (Dreaming hill) หรือหุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศอันสวยงาม

โรแมนติกที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์และทะเลสาบ ซึ่งที่นี่อดีตเคยเป็นป่าที่พระเจ้าบ๋าวได๋เคย

ทรงใช้เป็นที่ล่าสัตว์ พบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สื่อถึงความรักในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีมากมาย ณ เนินเขาแห่งนี้

ชมผืนป่าที่อุดมไปด้วยแมกไม้นานาพันธ์

?

?

12.00 น.? รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.00 น.??นำท่านเที่ยวชมน้ำตกเทียนชา เป็นน้ำตกที่ไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงามมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ

ที่เกื้อหนุนทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก ก่อนนำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้น ชม

ทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัด จากมุมสูง.....สำหรับกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของ

ประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงเพื่อชมความงดงามของ ทะเลสาบเตวียนลาม ซึ่งแวดล้อมไปด้วย

ทิวสนและพรรณไม้เรียงรายบนเนินเขาท่ามกลางอากาศเย็นสบาย และบรรยากาศอันแสนโรแมนติค นมัสการ

พระพุทธรูปที่ วัดตรัคลาม(Truc Lam Monastery) ซึ่งสร้างขึ้นบนเนินเขา อิสระถ่ายภาพความประทับใจจาก

นั้นนำท่านเที่ยวชม ทะเลสาบ เดวียนลาม

?

?

18.00 น.??รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พักโรงแรมที่พัก Empress หรือ

Cam Do hotel in Da Lat หรือ เทียบเท่า

?

วันอังคารที่ 16 ต.ค. 55 ดาลัด - เปล์กู

07.00 น.??รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 น.???ออกเดินทางจากเมืองดาลัด ไปเปล์กู (ระยะทางประมาณ 400 กม.)

12.00 น.??รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร?? หลังอาหารนำท่านออกเดินทางต่อ

18.00 น.??เดินทางถึงเปล์กู หลังอาหารนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก? ที่พัก HOANG ANH GIALAI HOTEL

วันพุธที่ 17 ต.ค. 55 เปล์กู-กอนตูม (50 กม.)?ด่านโบอี/เวียดนาม (60 กม.)?ด่านพูเกือ/ลาว?อัตตะปือ ? ปากเซ

07.00 น.??รับประทานอาหารเช้า ?ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 น.??นำท่านออกเดินทางจากเปล์กู สู่ ด่านโบอี (เวียดนาม)หลังตรวจพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำ ท่านออกเดิน

ทางต่อเข้าสู่ ด่าน พูเกือ(ลาว)

12.00 น.??รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารหลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองปากเซแขวง จำปาสัก

18.00 น.? รับประทานอาหารเย็นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ที่พักโรงแรมจำปาสักพาเลซหรือเทียบเท่า

?

?

วันพฤหัสฯที่ 18 ต.ค. 55 ศึกษาดูงาน-คอนพะเพ็ง-ดาวเรือง-วังเต่า-ช่องเม็ก-อุบลราชธานี

07.00 น.??รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 น.??นำท่านศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาใน เมืองปากเซ

09.00 น.??นำท่านเดินทางสู่น้ำตกคอนพะเพ็ง เชิญท่านพบกับ ไนแองการ่าแห่งเอเชีย น้ำตกคอนพะเพ็ง ภาษาลาว

คอนพะเพ็งแปลว่าไข่มุกแห่งแม่น้ำโขงซึ่งน้ำตกคอนพะเพ็งเกิดจากการที่ชาวฝรั่งเศสพยายามจะระเบิดแก่งเล็ก

แก่งน้อย แต่ผลสุดท้ายก็ไม่สำเร็จ ซึ่งมุ่งหวังเพื่อที่จะนำเรือบรรทุกขนาดใหญ่ผ่านเข้าไปในแม่น้ำโขง

ตอนกลางแต่เกิดความผิดพลาดจึงทำให้เกิดเป็นคอนพะเพ็งในที่สุดจากนั้นนำท่านชมต้นไม้มณีโคดซึ่งเป็น

ต้นไม้กลับหัวกลับหางรากไม้ชี้ขึ้นฟ้าส่วนหัวมุดลงดิน(ต้นเดียวในโลก)

?

?

12.00 น.? รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.00 น. ?นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตลาดดาวเรือง เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัยจากนั้นด่านช่องเม็กก่อน

ข้ามด่านให้อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีร้านดาวเรือง ได้เวลาอันสมควร นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองเข้าสู่ประเทศไทยเดินทางกลับ กทม.

18.00? น.? รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

?

วันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 55? เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

05.00? น.?คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

?

?

อัตราค่าบริการ

เดินทางวันที่

สำหรับสมาชิกสมาคม(สมาชิกเก่า)

ราคาสำหรับสมาชิกตลอดชีพ (สมาชิกใหม่)

ราคาสำหรับสมาชิกรายปี

(สมาชิกใหม่)

ราคาสำหรับบุคคลทั่วไป

12-18 ตุลาคม 2555

18,000.-

18,000.-

19,000.-

20,000.-

หมายเหตุ :???1. ราคาเด็กไม่มีเตียง ลด 1,000.-

2. ของที่ละลึกหมวกคาวบอย ท่านละ 1 ใบ

อัตราค่าบริการดังกล่าวนี้รวม

 1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น VIP รับ-ส่ง (กทม-ปอยเปต) (ช่องเม็ก?กทม)
 2. ค่ารถบัสปรับอากาศเดินทางท่องเที่ยว กัมพูชา-เวียดนาม-ลาว ตามโปรแกรม 7 วัน 6 คืน
 3. ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 6 คืน
 4. ค่ามัคคุเทศก์และ ผู้ช่วย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่(ไทย)อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (บรรยายไทย) ตลอดโปรแกรม
 6. ค่าธรรมเนียม เข้า-ออกประเทศ ค่าดำเนินเอกสารผ่านแดน
 7. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุไว้ในรายการตามรายการ
 8. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุไว้ในรายการ
 9. ค่าอาหารว่าง และน้ำดื่ม ตามระบุในรายการ
 10. การทำประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 1 แสนบาท

?

อัตราค่าบริการดังกล่าวนี้ไม่รวม

 1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่แขกสั่งต่างหากนอกจากรายการที่จัดไว้
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าเครื่องดื่มในตู้เย็นในห้องพัก (Minibar)
 3. ทิป ซึ่งเป็นสินน้ำใจมอบให้ไกด์ และพนักงานขับรถ-เด็กรถ เป็นธรรมเนียมมากน้อยตามความประทับใจ

?

หมายเหตุ

-?? การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และ

สถานการณ์ในการเดินทางขณะนั้น? ทางเราจะคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง? และผลประโยชน์ของ

หมู่คณะผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญซึ่งจะไม่ทำให้มาตรฐานคุณภาพ และบริการลดน้อยลง

-?? ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเวลา การยกเลิกเที่ยวบินของ

สายการบิน ภัยทางธรรมชาติ ภัยสงคราม การนัดหยุดงาน การจลาจล การโจรกรรมและสิ่งของสูญหายตาม

สถานที่ต่าง ๆ อันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของผู้จัด

-??? ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกและความ

ปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

-?? ผู้จัดไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือ

ความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ เหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติการจราจล การนัดหยุดงาน การชุมนุม

ประท้วง ฯลฯ

-?? ราคาทัวร์นี้เป็นราคาแบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะเรียกร้อง

เงินคืน? บางส่วนไม่ได้

?

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 หรือ 3912

?

Download ใบสมัคร คลิกที่นี่ (กรุณาโทรสอบถามจำนวนที่นั่งก่อนโอนเงิน)

?