The Association of Primary Mathematics Teachers


งานอบรม และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ่ กรุงเทพมหานคร  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

- บรรยายพิเศษ เรื่อง “การแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์”  

         บรรยายโดย  รศ.ดร.สิริพร  ทิพย์คง  และ อาจารย์ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

 

-  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ และเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยส่งแบบตอบรับมาที่ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๙๓๘ ๒๐๒๘  ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (สมาชิก และผู้สมัครสมาชิกภายในงาน เข้าอบรมฟรี / บุคคลทั่วไปชำระค่าลงทะเบียน ๔๐๐.- บาท)? ดูรายละเอียดได้ในแบบตอบรับค่ะ

 

ดูแบบตอบรับ  คลิกที่นี่