The Association of Primary Mathematics Teachers


การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4

 

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษาจัดโครงการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ขึ้น เป็นครั้งที่ 4  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

นวคิดและหลักการ 

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ในระดับ  ประถมศึกษาขึ้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียน  ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาอีกทางหนึ่ง

 Download โครงการ คลิกที่นี่

Download ใบสมัคร คลิกที่นี่

 

 

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศได้เข้าร่วมแข่งขัน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. เพื่อให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาที่เข้าแข่งขันได้แสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์
  2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนประถมศึกษาสนใจวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
  3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษามากขึ้น

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 -  6 ทั่วประเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ได้ โดยไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

วิธีการสมัคร 

1)  กำหนดรับสมัครวันที่  1 สิงหาคม 2556 – 25 ธันวาคม 2556

2)  ค่าสมัครคนละ 100.- บาท

3)  แนบใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

 

การชำระเงิน 

1. ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาลาดพร้าว 25  ชื่อบัญชีสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา เลขที่บัญชี 045-2-05945-4

2. ส่ง ใบสมัคร  และบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย (ส่วนของสมาคม)  สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) และ หลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ (ใบpay in) มาทางไปรษณีย์ถึง สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา เลขที่ 9/99 อาคารแม็ค ลาดพร้าว 38 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

 

การลงทะเบียนสอบ 

ให้นักเรียนลงทะเบียนที่หน้าห้องสอบ ณ สถานที่สอบ โรงเรียนพญาไท โดยแสดงบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย และสามารถดูรายชื่อได้ทาง www.apt4kru.org/math/, www.facebook.com/apt.math หรือบริเวณด้านหน้าของสถานที่สอบ

รายละเอียดการแข่งขัน

1)  กำหนดวันแข่งขันในอาทิตย์วันที่ 12  มกราคม 2557  เวลา 9.00 น.-11.00 น.

2)  ประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557 เวลา 13.30 น.          

3)  สถานที่สอบแข่งขัน ณ โรงเรียนพญาไท       

4)  หากผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนเป็นอันดับ 1,2 หรือ 3 มีคะแนนเท่ากัน จะต้องสอบเพื่อหาผู้ได้อันดับละ 1 คน อีกครั้ง

5)  ผู้ที่มีคะแนนสอบสูงสุด 23 คนแรก ถือเป็นผู้ได้รับรางวัล

 

รางวัลการแข่งขัน 

รางวัลชนะเลิศ                     ได้รับเงินรางวัล  10,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       ได้รับเงินรางวัล    7,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       ได้รับเงินรางวัล    5,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 20 รางวัล          ได้รับเงินรางวัลละ 1,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร       

                  รวมเงินรางวัลทั้งสิ้นจำนวน  42,000  บาท 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

          สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

 

ผู้สนับสนุนโครงการ

          บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

 

หมายเหตุ : รายได้จากค่าสมัครหลังจากหักค่าใช้จ่าย (ค่ากรรมการตรวจข้อสอบ กรรมการคุมสอบ และค่าสถานที่) จะนำเงินไปเป็นรายได้ของสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อไป

 

: นักเรียนที่สนใจสั่งซื้อเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ปี 2553 – 2554 โดยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมกับค่าสมัครสอบ รวมทั้งสิ้น 250 บาท ทางสมาคมฯ จะจัดส่งลงทะเบียนให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ด้านหน้าใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0  2512  0661 ต่อ 3912

 

Download โครงการ คลิกที่นี่ 

Download ใบสมัคร คลิกที่นี่