The Association of Primary Mathematics Teachers


สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษาจัดโครงการสอบแข่งขันความสามารถทาง คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ขึ้น เป็นครั้งที่ 5  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

แนวคิดและหลักการ

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ในระดับ  ประถมศึกษาขึ้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียน  ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาอีกทางหนึ่ง

 

Download ใบสมัคร คลิกที่นี่

 

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศได้เข้าร่วมแข่งขัน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เพื่อให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาที่เข้าแข่งขันได้แสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์
  2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนประถมศึกษาสนใจวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
  3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษามากขึ้น

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 -  6 ทั่วประเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ได้ โดยไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

วิธีการสมัคร

1)      กำหนดรับสมัครวันที่  1 กรกฎาคม 2557 – 25 ธันวาคม 2557

2)      ค่าสมัครคนละ 100.- บาท

3)      แนบใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

 

การชำระเงิน

1. ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาลาดพร้าว 25  ชื่อบัญชี  สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา เลขที่บัญชี 045-2-05945-4

2. ส่ง ใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย (ส่วนของสมาคม) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) และ หลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ (ใบpay in) มาทางไปรษณีย์ถึง สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา เลขที่ 9/99 อาคารแม็ค ลาดพร้าว 38 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 หรือ scan เอกสารและส่งไฟล์มายัง e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

การลงทะเบียนสอบ

ให้นักเรียนลงทะเบียนที่หน้าห้องสอบ ณ สถานที่สอบ โรงเรียนพญาไท ถนนศรีอยุธยา โดยแสดงบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย และสามารถดูรายชื่อได้ทาง www.apt4kru.org/math/, www.facebook.com/apt.math หรือบริเวณด้านหน้าของสถานที่สอบ

รายละเอียดการแข่งขัน

1)      กำหนดวันแข่งขันในอาทิตย์วันที่ 11  มกราคม 2558  เวลา 9.00 น.-11.00 น.

2)      ประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น.

3)      สถานที่สอบแข่งขัน ณ โรงเรียนพญาไท ถนนศรีอยุธยา

4)      หากผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนเป็นอันดับ 1,2 หรือ 3 มีคะแนนเท่ากัน จะต้องสอบเพื่อหาผู้ได้อันดับละ 1 คน อีกครั้ง

5)    ผู้ที่มีคะแนนสอบสูงสุด 23 คนแรก ถือเป็นผู้ได้รับรางวัล

 

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ                         ได้รับเงินรางวัล  10,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1          ได้รับเงินรางวัล    7,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2          ได้รับเงินรางวัล    5,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 20 รางวัล             ได้รับเงินรางวัลละ 1,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร   

รวมเงินรางวัลทั้งสิ้นจำนวน  42,000  บาท


ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

 

ผู้สนับสนุนโครงการ

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

 

หมายเหตุ : รายได้จากค่าสมัครหลังจากหักค่าใช้จ่าย (ค่ากรรมการตรวจข้อสอบ กรรมการคุมสอบ และ  ค่าสถานที่) จะนำเงินไปเป็นรายได้ของสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อไป

 

: นักเรียนที่สนใจสั่งซื้อเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ปี 2553 – 2554 โดยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมกับค่าสมัครสอบ รวมทั้งสิ้น 250 บาท ทางสมาคมฯ จะจัดส่งลงทะเบียนให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ด้านหน้าใบสมัคร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0  2512  0661 ต่อ 3912

 

Download ใบสมัคร คลิกที่นี่