The Association of Primary Mathematics Teachers


รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

 

นัก เรียนที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 ธันวาคม 2557

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 5

ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558

ณ โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร

ลำดับ
ชื่อ สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
651 ด.ญ. กรชนก ขุนดี ป.6 สถาพรศึกษา กรุงเทพมหานคร
652 ด.ช. สุชาติ ขุนทอง ป.6 สถาพรศึกษา กรุงเทพมหานคร
653 ด.ญ. ธนพร เจริญอุตสาหกิจ ป.6 สถาพรศึกษา กรุงเทพมหานคร
654 ด.ช. ณัฐชนน ประเสริฐแช่ม ป.6 สถาพรศึกษา กรุงเทพมหานคร
655 ด.ช. เอกณัฐ ตันชวลิต ป.6 สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร
656 ด.ช. สราวุธ เจริญสุข ป.6 กสิณธร (เซนต์ปีเตอร์) นนทบุรี
657 ด.ญ. ณัฐชยาพร สินธุรัตนเวช ป.6 สาธิต กำแพงเพชร
658 ด.ญ. กรชนก เจริญยงอยู่ ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
659 ด.ช. พรรณทัต กนกวรานนท์ ป.5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
660 ด.ช. ศุภวิชญ์ สาริกา ป.5 โชคชัย รังสิต ปทุมธานี
661 ด.ญ. ไอหล้า กล่อมพงษ์ ป.4 บูรณะรำลึก ตรัง
662 ด.ช. วริทธิ์ ยูวะนิยม ป.4 พิชญศึกษา นนทบุรี
663 ด.ช. อมรเทพ อติชาติธานินทร์ ป.4 เซนต์แอนโทนี ฉะเชิงเทรา
664 ด.ช. ธนะรัตน์ พัฒนสุพงษ์ ป.5 โสมาภา (นวมินทร์) กรุงเทพมหานคร
665 ด.ญ. ภูริชญา ธีรกันทรากร ป.5 โสมาภา (นวมินทร์) กรุงเทพมหานคร
666 ด.ช. ปรินทร์ วงษ์กิตติไกรวัล ป.5 โสมาภา (นวมินทร์) กรุงเทพมหานคร
667 ด.ช. โสภณวิชญ์ นิลฟุ้งขจร ป.5 โสมาภา (นวมินทร์) กรุงเทพมหานคร
668 ด.ช. ธิติพงศ์ ปวิตรปก ป.5 โสมาภา (นวมินทร์) กรุงเทพมหานคร
669 ด.ช. ศิวัช กังแฮ ป.5 โสมาภา (นวมินทร์) กรุงเทพมหานคร
670 ด.ช. ณัชชานน เตชะสุข ป.6 โสมาภา (นวมินทร์) กรุงเทพมหานคร
671 ด.ช. ปัณณวัฒน์ โลหณุต ป.6 โสมาภา (นวมินทร์) กรุงเทพมหานคร
672 ด.ญ. พิชชากร จันดานิรกุล ป.6 โสมาภา (นวมินทร์) กรุงเทพมหานคร
673 ด.ญ. ปัญจาภา จันทรัตน์ ป.6 โสมาภา (นวมินทร์) กรุงเทพมหานคร
674 ด.ญ. วิศรา วงษ์รัตนพิพัฒน์ ป.6 โสมาภา (นวมินทร์) กรุงเทพมหานคร
675 ด.ช. ณัชพล ฤทธิ์แรงกล้า ป.6 โสมาภา (นวมินทร์) กรุงเทพมหานคร
676 ด.ญ. ธนัชนาฏ ลาวัลแก้ว ป.6 โสมาภา (นวมินทร์) กรุงเทพมหานคร
677 ด.ญ. เบญจวรรณ ทองมณีย์ ป.6 โสมาภา (นวมินทร์) กรุงเทพมหานคร
678 ด.ช. พิเชษฐ พ่วงรอด ป.6 อัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร
679 ด.ญ. กนกรัฐ กงประเวชนนท์ กรุงเทพมหานคร
680 ด.ช. ธนัช กงประเวชนนท์ กรุงเทพมหานคร
681 ด.ญ. ณัฐนันทน์ ฉันทานุรักษ์ กรุงเทพมหานคร
682 ด.ช. ธนกร โมรา ป.6 ประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
683 ด.ญ. ขวัญข้าว ฉะอุ่ม ป.5 โชคชัย รังสิต ปทุมธานี
684 ด.ญ. พิชญ์สินี เลิศปัญจาศรี ป.4 สาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร
685 ด.ช. ณดล บุญพรหมธีรกุล ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
686 ด.ช. สุระพัชช์ หิรัญสิราวัตร ป.6 พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
687 ด.ช. วงศกร ชัยประเสริฐศรี ป.4 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา
688 ด.ช. อินทัช แซ่โห ป.6 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
689 ด.ช. ธนชัย ธัญญเจริญ ป.3 ดวงมณี ชลบุรี
690 ด.ญ. นงนภัส สามี ป.4 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
691 ด.ช. ธ๊ธัช แซ่โห ป.5 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
692 ด.ช. ภัทร ภารสาร โชคชัย รังสิต ปทุมธานี
693 ด.ช. สิรวิชญ์ วิริยะพิษฐาน ป.4 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
694 ด.ช. ณัฐวรรธน์ อินทพัฒน์ ป.4 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
695 ด.ช. ณกรณ์ ไวประดับ ป.4 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
696 ด.ญ. มนัญปภา ศรีสามารถ ป.4 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
697 ด.ช. สกลภพ โชติพานิช ป.4 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
698 ด.ญ. พิมพ์วิสา พิศเพ็ง ป.4 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
699 ด.ช. ภีมปภัทร ศรีสว่างเรืองกุล ป.4 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
700 ด.ช. ธนพิสิฐ จาง ป.4 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

 

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3912 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 1 มกราคม 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ