The Association of Primary Mathematics Teachers


รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

 

นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 ธันวาคม 2557

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 5

ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558

ณ โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ
ชื่อ สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
101 ด.ช. ธนธรณ์ วีรีรัตน์ ป.5 โชคชัย ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
102 ด.ญ. ศรัณย์ภัทร ศรีสังวาลย์ ป.5 โชคชัย ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
103 ด.ญ. ทับทิม วงศ์สวัสดิ์ ป.4 โชคชัย ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
104 ด.ช. เนติธร ใจแผ้ว ป.6 โชคชัย ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
105 ด.ญ. มนณ์สิชา นิจวัฒนา ป.6 โชคชัย ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
106 ด.ญ. ณัฐณิชา จันทร์เสละ ป.4 โชคชัย ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
107 ด.ช. เขมทัต ธรรมวิชญะวงศ์ ป.6 ราชวินิต ประถม กรุงเทพมหานคร
108 ด.ญ. ปภาพัฒน์ พสุชา ป.6 บรรจบรักษ์ ปทุมธานี
109 ด.ญ. กอบเกื้อ ฐานทองดี ป.5 มาเรียสัย กรุงเทพมหานคร
110 ด.ญ. วชิราภรณ์ นฤวรวงศ์ ป.5 มาเรียสัย กรุงเทพมหานคร
111 ด.ญ. ธัญพร ขาวพลัด ป.6 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
112 ด.ญ. ณิชชา ดอกบัว ป.4 เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
113 ด.ช. อภิชัย อมรรัตนศิริ ป.6 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
114 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เต็มเอี่ยมวณิช ป.4 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย กรุงเทพมหานคร
115 ด.ญ. ศศิกานต์ ทีปกรวรกุล ป.6 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
116 ด.ญ. มิเกล่า เฟอร์โรนี ป.4 พิชญศึกษา นนทบุรี
117 ด.ช. ภัทรชัย วงศ์ขจรเกียรติ ป.6 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
118 ด.ช. รุจิภาส วราธิกุล ป.6 เทศบาลบ้านย่านยาว พังงา
119 ด.ญ. ศุภิสรา เนียมทรัพย์ ป.5 อนุบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร
120 ด.ญ. สริตา อ่อนงาม ป.6 โชคชัย รังสิต ปทุมธานี
121 ด.ช. ธนดล บุญกังวาล ป.5 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
122 ด.ช. รัชชานนท์ เพชรชู ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
123 ด.ช. มาร์ค กิตติพัศ คูประเสริฐวงศ์ ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
124 ด.ช. ธนวัฒน์ นาวัน ป.5 บ้านคลองหลวง สมุทรปราการ
125 ด.ญ. เปพิศา น้อยบุรี ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
126 ด.ช. ธนภัทร โรจน์ทิพย์ ป.6 โชคชัย รังสิต ปทุมธานี
127 ด.ญ. กัญจนพร กาญจนทวีวัฒน์ ป.6 มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
128 ด.ช. ภูเบศร์ ไพศาลวรจิต ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
129 ด.ญ. อธิชนัน สุโภคเวช ป.6 มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
130 ด.ญ. ดนุนาถ วณิชโยบล ป.6 สาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
131 ด.ช. ภัสส์ธรรม์ พุฒศิรอาภากร ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
132 ด.ช. สัณหณัฐทวี ธนรัช ป.5 ประสาทวิทย์ พระนครศรีอยุธยา
133 ด.ช. วิชัยยุทธ ลือพงษ์ ปิยะจิตวิทยา กรุงเทพมหานคร
134 ด.ญ. วริยา ลีลาปัญญาชน ป.5 พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
135 ด.ญ. วริศรา ลีลาปัญญาชน ป.5 พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
136 ด.ญ. ณัฐณิชา ธาดาชัยพงศธร ป.5 เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร
137 ด.ช. ชนาธิป สุนทร
ป.6 แย้มวิทยการ ราชบุรี
138 ด.ญ. พิชญ์สินี
กาญจนประดิษฐ์
ป.5 แย้มวิทยการ ราชบุรี
139 ด.ญ. กชมน ผดุงเกียรติวงษ์ ป.5 แย้มวิทยการ ราชบุรี
140 ด.ญ. กนกอร ล้ำเลิศ
ป.5 แย้มวิทยการ ราชบุรี
141 ด.ช. พีรนภ วรวัฒนพิบูลย์
ป.5 แย้มวิทยการ ราชบุรี
142 ด.ช. รวินภ โสดาดี ป.4 แย้มวิทยการ ราชบุรี
143 ด.ช. ชัยภัทร วัฒนานนท์ ป.6 มีนบุรีศึกษา กรุงเทพมหานคร
144 ด.ช. เกรียงไกร กล่ำศิริ ป.5 มีนบุรีศึกษา กรุงเทพมหานคร
145 ด.ช. ณฐกร รัตนวงศ์ ป.5 มีนบุรีศึกษา กรุงเทพมหานคร
146 ด.ช. สรวิชญ์ ปิ่นรัตน์ ป.5 มีนบุรีศึกษา กรุงเทพมหานคร
147 ด.ช. ณัฐติ แก้วรอด ป.5 มีนบุรีศึกษา กรุงเทพมหานคร
148 ด.ช. วีรภัทร ศรีหร่าย ป.5 มีนบุรีศึกษา กรุงเทพมหานคร
149 ด.ญ. ณิชา คุลีลัง ป.6 มีนบุรีศึกษา กรุงเทพมหานคร
150 ด.ญ. ณิชากร จันวงษา ป.6 มีนบุรีศึกษา กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3912 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 1 มกราคม 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ