The Association of Primary Mathematics Teachers


รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

 

นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 ธันวาคม 2557

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 5

ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558

ณ โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ
ชื่อ สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
201 ด.ช. อัครัช ดวงบุบผา ป.4 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
202 ด.ช. ภูวศิษฐ์ เลิศวัฒนศศิธร ป.4 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
203 ด.ช. ภูฟ้า เวชพันธุ์ ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
204 ด.ช. พงศธร พูลทวีธรรม ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
205 ด.ญ. วราภรณ์ สิรยานนท์ ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
206 ด.ญ. ณัฐกานต์ ถาวรวิสุทธิกุล ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
207 ด.ญ. ฐาลดา ไกรศักดาวัฒน์ ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
208 ด.ช. คณิน ชัยเดชสุริยะ ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
209 ด.ญ. พฤนทา สรณารักษ์ ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
210 ด.ช. ภูมินทร์ สิทธิวรานนท์ ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
211 ด.ช. จงรัก ภักดี ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
212 ด.ช. กฤษติธี อิ่มวิเศษ ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
213 ด.ญ. จอมขวัญ เลิศไกร ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
214 ด.ญ. จิรกร จงรัตนกิจ ป.4 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
215 ด.ช. ตฤณ ศรีวราหกุล ป.4 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
216 ด.ช. กฤตภาส เธียรธโนปจัย ป.4 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
217 ด.ช. อิงควัต วิชัยลักขณา ป.4 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
218 ด.ช. จิรเมธ ชวดชุม ป.4 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
219 ด.ญ. บุญรักษา แสนแสวงรัตน์ ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
220 ด.ญ. ณิชาภัทร โลกวิทย์ ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
221 ด.ช. ฉันธัช นรเศรษฐพันธ์ ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
222 ด.ญ. ณัชชา รุ่งเรือง ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
223 ด.ช. พิสิฐพงศ์ แก้วธัญญานุกูล ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
224 ด.ญ. สิรินดา ผลัดศรี ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
225 ด.ช. กฤษติธี โชติคราม ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
226 ด.ญ. ปภาดา บุญนาค ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
227 ด.ญ. เปมิกา คล้ายจันทอง ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
228 ด.ญ. สุชาพิชญ์ กลั่นกล้า ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
229 ด.ช. อภิวิชญ์ สงวนสมบัติศิริ ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
230 ด.ญ. นรมน เวียงสีมา ป.6 เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร
231 ด.ญ. เบญญาภา จิตต์มั่น ป.4 สารสาสน์วิเทศมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
232 ด.ญ. ณัฐฐินันท์ ทิพย์กองลาด ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
233 ด.ช. พุฒินันทน์ กิ่มบางยาง ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
234 ด.ช. พิริยพล ประสานเกลียว ป.6 นฤมลทิน กรุงเทพมหานคร
235 ด.ช. ธีร์ไผท บุณยะรัตเวช ป.6 อัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร
236 ด.ญ. สุพิชญา ดีรัศมี ป.5 สาธิตคริสเตียนวิทยา นนทบุรี
237 ด.ช. พฤกษ์ เตชะสินธุ์ ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
238 ด.ญ. ภูษณิศา ม่วงวิโรจน์ ป.5 สาธิต มศว.ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
239 ด.ญ. เรืองริน รสชื่น ป.6 นฤมลทิน กรุงเทพมหานคร
240 ด.ญ. นันท์นภัส ปกป้อง ป.6 อัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
241 ด.ช. พสิษฐ์ ผจงจิตสม ป.6 สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ
242 ด.ญ. ณัฐวรา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล ป.4 สาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
243 ด.ญ. อชิรญา อัศวฤกษ์มงคล ป.6 ทรงวิทย์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
244 ด.ช. คุณานนต์ คูศิริวิเชียร ป.3 สาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
245 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ฉันทอธิพงศ์ ป.5 เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
246 ด.ช. พรภวิษย์ พวงเรือนแก้ว ป.5 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ลำปาง
247 ด.ช. ปาติโมกข์ สหะพล ป.5 สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี
248 ด.ช. สัมนา ปิ่นเจริญ ป.6 เปรมประชาวัฒนา (เครือคาทอลิก) นนทบุรี
249 ด.ช. นพสิทธิ์ นิธินันท์จิรกุล ป.6 สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร
250 ด.ช. กิตติธัช ชีวินวรรักษ์ ป.4 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3912 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 1 มกราคม 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ