The Association of Primary Mathematics Teachers


รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

 

นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 ธันวาคม 2558

 

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2559 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนเบญจมินทร์ ถ.นวมินทร์ (ปากซอยนวมินทร์ 74) กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 6

ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559

โรงเรียนเบญจมินทร์ ถนนนวมินทร์ (ปากซอยนวมินทร์ 74) กรุงเทพฯ

 

 

ที่ ชื่อ สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
151 ด.ญ. ณภัทรศมน กีรติประภากุล ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
152 ด.ญ. กานธ์กนิษฐ์ ลักษณวิศิษฏ์ ป.5 ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร
153 ด.ช. ชัยธัช ตันประวัติ ป.3 สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร
154 ด.ช. กิจการ นำสว่างรุ่งเรือง ป.6 สามธิตแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
155 ด.ญ. ชนิกานต์ วิชัยดิษฐ์ ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
156 ด.ช. ตฤณ ศรีวราหกุล ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
157 ด.ช. กันต์พจน์ เกียรติภูมิชัย ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
158 ด.ญ. ชาลิสา หงส์โพธิพันธ์ ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
159 ด.ญ. นิชนันท์ บุญศิริ ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
160 ด.ญ. ปาลินี พงศ์รวีวรรณ ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
161 ด.ช. อติภา กาญจนวงษ์ ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
162 ด.ช. วีรภัทร คุณรัตนปราการ ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
163 ด.ช. พิสิฐพงศ์ แก้วธัญญานุกูล ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
164 ด.ช. ณัฐกานต์ ถาวรวิสุทธิกุล ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
165 ด.ญ. ณัฐธิดา โถวประเสริญ ป.6 สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร
166 ด.ช. กฤษติธี โชติคราม ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
167 ด.ช. ฉันธัช นรเศรษฐพันธุ์ ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
168 ด.ช. ยศพล เอื้อวัฒนา ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
169 ด.ญ. สุชาพิชญ์ กลั่นกล้า ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
170 ด.ญ. ณัฐณิชา โถวประเสริญ ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
171 ด.ช. กฤษติธี อิ่มวิเศษ ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
172 ด.ช. สริตา สุขสุมิตร ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
173 ด.ญ. ปัณฑรีย์ แสนอุดมโชค ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
174 ด.ช. ธีรภัทร เฝ่าเต็ม ป.6 สุนีพิทยา กรุงเทพมหานคร
175 ด.ช. ณัฐพงษ์ สุทธิภูล ป.6 สุนีพิทยา กรุงเทพมหานคร
176 ด.ช. ณัฐนันท์ ไหว้ครู ป.6 สุนีพิทยา กรุงเทพมหานคร
177 ด.ช. ธณัท เปี่ยมสกุล ป.6 สุนีพิทยา กรุงเทพมหานคร
178 ด.ช. กฤษณธร ปัญญาคำ ป.6 สุนีพิทยา กรุงเทพมหานคร
179 ด.ช. ชยางกูร ยอดหวาย ป.6 สุนีพิทยา กรุงเทพมหานคร
180 ด.ญ. ขวัญฤทัย มหานาม ป.6 สุนีพิทยา กรุงเทพมหานคร
181 ด.ช. สธน ทรัพย์พล ป.5 สุนีพิทยา กรุงเทพมหานคร
182 ด.ช. กิตติทัศน์ รัชตะประกร ป.5 สุนีพิทยา กรุงเทพมหานคร
183 ด.ช. กิตติศักดิ์ รัชตะประกร ป.5 สุนีพิทยา กรุงเทพมหานคร
184 ด.ช. สิรวิทย เฮงสุวนิช ป.4 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
185 ด.ช. สรวิชญ์ เฮงสุวนิช ป.5 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
186 ด.ช. ธนิสร อรรณเวชกุล ป.5 สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร
187 ด.ช. คณิติน เลี่ยงโรคาพาธ ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
188 ด.ญ. คุณิตา เลี่ยงโรคาพาธ ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
189 ด.ช. ชวโรจน์ เชาว์เชี่ยวชาญ ป.4 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
190 ด.ช. ธิติพัทธ์ อินทสุวรรณ ป.5 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
191 ด.ญ. ชญานิน ธนานพงศ์ ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
192 ด.ญ. ไปรยา พุ่มพวง ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
193 ด.ญ. พัชรดา ทองกุล ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
194 ด.ญ. วรัชยา จิตต์สุขสำราญ ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
195 ด.ญ. ปพิชญา หวังไพฑูรย์ ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
196 ด.ช. ปรมัตถ์ เทวานฤมิตรกุล ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
197 ด.ช. ชคัตตรัย สุขก้องวารี ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
198 ด.ญ. อิสรีย์ คนบุญ ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
199 ด.ช. ธนดล จิตไพบูลย์ ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
200 ด.ช. เกริกเกียรติ ขันแก้ว ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3912 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 1 มกราคม 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ