The Association of Primary Mathematics Teachers


ขอเชิญเข้าร่วมอบรม และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ และจัดอบให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป

ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้


- บรรยายพิเศษ หัวข้อ "พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์"

วิทยากรโดย อ.ทรงวิทย์  สุวรรณธาดา


-  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ และเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยส่งแบบตอบรับมาที่ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๙๓๘ ๒๐๒๘ กด ๖ ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (สมาชิก และผู้สมัครสมาชิกภายในงาน เข้าอบรมฟรี / บุคคลทั่วไปชำระค่าลงทะเบียน ๔๐๐.- บาท)

ดูรายละเอียดได้ในแบบตอบรับค่ะ

 

download จดหมายเชิญ

download ตารางกิจกรรม

download ใบสมัคร

download แผนที่