The Association of Primary Mathematics Teachers


รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560

นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 6 มกราคม 2560

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนยันการส่งเอกสารใบสมัครสอบและการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2560 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น รงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 7/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


ห้องสอบที่ 1  อาคาร 1  (สีม่วง)  ชั้น 3  ห้อง ป.4/3

 

ลำดับ
ชื่อ- สกุล เลขประจำ
ตัวสอบ
ชั้น โรงเรียน จังหวัด
1 ด.ญ. กชกร พุ่มสุข 00001 ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
2 ด.ญ. กชศร ปิยะกิตกำธร 00002 ป.5 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา
3 ด.ญ. กณัฐชญา เส็งสิน 00003 ป.4 สาธิตพิบูลบำเพ็ญ ชลบุรี
4 ด.ญ. กตัญญู ศักดิ์ศรีดีเลิศ 00004 ป.6 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
5 ด.ญ. กนกนภา จันทร์พิทักษ์สุข 00005 ป.6 ศิริอนุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
6 ด.ญ. กมลณิช สินพร 00006 ป.6 สีตบุตรบำรุง กรุงเทพมหานคร
7 ด.ญ. กมลภัทร กาญจนธนเศรษฐ 00007 ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
8 ด.ญ. กมลวรรณ ลีหะสุนนท์ 00008 ป.3 สารสาสน์ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
9 ด.ช. กรณ์ จงชาณสิทโธ 00009 ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
10 ด.ช. กรดนัย ตรีรัตนกุลจรัส 00010 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
11 ด.ญ. กรพินธ์ จันทราวุฒิ 00011 ป.5 วัดประดู่ทรงธรรม พระนครศรีอยธยา
12 ด.ญ. กรวรินท์ ทาทอง 00012 ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
13 ด.ช. กรวิชญ์ เกตุพิบูลย์ 00013 ป.5 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
14 ด.ช. กรวิชญ์ กัณหะเสน 00014 ป.6 พระแม่มารี กรุงเทพมหานคร
15 ด.ช. กฤชญาณ อรรถวิภัชน์ 00015 ป.6 บางกอกทวิวิทย์ กรุงเทพมหานคร
16 ด.ช. กฤชตฤณ โอฬารรักษ์ 00016 ป.5 อนุบาลสุธะธร นครปฐม
17 ด.ช. กฤตชญา สิทธิสาร 00017 ป.4 กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร
18 ด.ช. กฤตณัฐ ศาสตร์สุข 00018 ป.4 สาธิต มศว.ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
19 ด.ญ. กฤตติกา อุดมเกียรติ 00019 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
20 ด.ช. กฤตนัย พิเชษฐโสภนกิจ 00020 ป.5 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
21 ด.ช. กฤตภาส เธียรธโนปจัย 00021 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
22 ด.ช. กฤตภาส หาญไฟฟ้า 00022 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
23 ด.ช. กฤตยชญ์ มโนวัฒนกุล 00023 ป.5 โชคชัย กรุงเทพมหานคร
24 ด.ญ. กฤติกา เกิดไพโรจน์ 00024 ป.6 เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
25 ด.ช. กฤติเดช ชื่นจิตต์ 00025 ป.5 พญาไท กรุงเทพมหานคร
26 ด.ช. กฤติเดช สุขพราย 00026 ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
27 ด.ช. กฤติพงษ์ ทองนพคุณ 00027 ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
28 ด.ช. กฤษดา ยอดสุรางค์ 00028 ป.6 กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร
29 ด.ญ. กวินกาญจน์ เธียรธโนปจัย 00029 ป.4 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
30 ด.ช. กวินภพ ตันธเนศ 00030 ป.5 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
31 ด.ช. กวินวัธน์ พิทักษ์วงศ์เลิศ 00031 ป.6 พระแม่มารี กรุงเทพมหานคร
32 ด.ช. กษิดิ์เดช ภู่ไพจิตร์กุล 00032 ป.6 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
33 ด.ช. ก้องกิดากร แก้วกำเหนิดพงษ์ 00033 ป.5 วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี
34 ด.ญ. กัญจน์มิตา บุญสุวรรณ 00034 ป.6 เขมะสิริอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
35 ด.ญ. กัญญาการ ภูวปภาบุญ 00035 ป.5 กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 6 มกราคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ