The Association of Primary Mathematics Teachers


รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560

นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 6 มกราคม 2560

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนการส่งเอกสารใบสมัครสอบและการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2560 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น รงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 7/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 14  อาคาร 1  (สีม่วง)  ชั้น 2  ห้อง ป.5/5

 


ลำดับ
ชื่อ- สกุล เลขประจำ
ตัวสอบ
ชั้น โรงเรียน จังหวัด
456 ด.ช. รวิภาส ภาณุเจต 00456 ป.6 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง พิษณุโลก
457 ด.ช. ระพีพัฒน์ บุญศุข 00457 ป.6 ศิริอนุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
458 ด.ช. รักษกร ธนารักษ์เจริญกุล 00458 ป.6 จันทรวิทยา กรุงเทพมหานคร
459 ด.ช. รัชพล มุ่งมงคล 00459 ป.4 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
460 ด.ช. รัฐพล ศุภอัครโสภณ 00460 ป.6 ศิริอนุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
461 ด.ช. ริชฌาทร ตันธเนศ 00461 ป.4 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
462 ด.ญ. รีร์สุดา สุโขยะชัย 00462 ป.6 เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
463 ด.ญ. รุจิรา แววนกยูง 00463 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
464 ด.ญ. รุ่นฉิน แซ่หลี่ 00464 ป.6 สีตบุตรบำรุง กรุงเทพมหานคร
465 ด.ช. โรมัน สุขสุมิตร์ 00465 ป.1 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
466 ด.ช. ฤ.กษมคามิน ภูมิธาดาเดช 00466 ป.6 วริราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
467 ด.ญ. ลดาวัลย์ ศรีวิเศษ 00467 ป.5 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
468 ด.ญ. ลักษิกา บุบผาโภชน์ 00468 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
469 ด.ญ. ลัดดาวัลญ์ บุญมาก 00469 ป.4 พระโขนงวิทยา กรุงเทพมหานคร
470 ด.ญ. วกุล จึงประเสริฐ 00470 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
471 ด.ช. วงศกร ชัยประเสริฐศรี 00471 ป.6 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา
472 ด.ช. วงศกร มาลาลักษมี 00472 ป.5 วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี
473 ด.ช. วชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร 00473 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
474 ด.ช. วทัญญ์ ปัญญางาม 00474 ป.5 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
475 ด.ช. วรกมล วังธะพันธ์ 00475 ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
476 ด.ช. วรโชติ บุญขวัญ 00476 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
477 ด.ช. วรปรัชญ์ สมบญเจริญ 00477 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
478 ด.ช. วรเมธ จิรรุ่งโรจน์กุล 00478 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
479 ด.ช. วรรณธัช สุขรักษา 00479 ป.5 วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี
480 ด.ช. วรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ 00480 ป.6 มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
481 ด.ญ. วรัชยา จิตต์สุขสำราญ 00481 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
482 ด.ช. วรากร เดชาวรานุภาพ 00482 ป.6 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
483 ด.ช. วริทธิ์ วิริยประสิทธิ์ชัย 00483 ป.6 อนุบาลสุธีธร นครปฐม
484 ด.ช. วรินทร อรรฆยากร 00484 ป.4 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
485 ด.ญ. วฤณพร สุริยจันทราทอง 00485 ป.6 เบญจมินทร์ กรุงเทพมหานคร
486 ด.ช. วศรินทร์ อิงคเวทย์ 00486 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
487 ด.ญ. วศินี ขันโท 00487 ป.5 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
488 ด.ช. วษพนธ์ วัฒโนทัยวิทย์ 00488 ป.5 พระโขนงวิทยา กรุงเทพมหานคร
489 ด.ช. วสวัตติ์ ระวังวงศ์ 00489 ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
490 ด.ช. วัชรธร จิณวุฒิ 00490 ป.6 ลาซาล กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 6 มกราคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ