The Association of Primary Mathematics Teachers


รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560

นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 6 มกราคม 2560

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนการส่งเอกสารใบสมัครสอบและการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2560 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น รงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 7/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 4  อาคาร 1  (สีม่วง)  ชั้น 3  ห้อง ป.4/6

 

 

ลำดับ
ชื่อ- สกุล เลขประจำ
ตัวสอบ
ชั้น โรงเรียน จังหวัด
106 ด.ญ. ชมพูนุท สรเสณีย์ 00106 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
107 ด.ช. ชยธร มีจันทร์ 00107 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
108 ด.ช. ชยนันต์ แสนดี 00108 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
109 ด.ช. ชยาพล ชัชวาลกิจ 00109 ป.5 อรรถมิตร กรุงเทพมหานคร
110 ด.ช. ชยุต วงศ์วิชยาภรณ์ 00110 ป.5 อนุบาลสุธีธร นครปฐม
111 ด.ช. ชยุต เชาว์ปรีชา 00111 ป.5 ทับทอง กรุงเทพมหานคร
112 ด.ช. ชยุตพงศ์ ศันสนียเกียรติ 00112 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
113 ด.ญ. ชลธิชา สิทธินันท์เจริญ 00113 ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
114 ด.ช. ชลิต ผาสุกจิตธรรม 00114 ป.5 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
115 ด.ช. ชวนากร แสงเจือ 00115 ป.5 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
116 ด.ญ. ชัชพงศ์ ยอดวศิน 00116 ป.6 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
117 ด.ช. ชัชฤทธิ์ อนันต์เดชไพศาล 00117 ป.5 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
118 ด.ช. ชัยธัช ต้นประวัติ 00118 ป.4 สาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร
119 ด.ช. ชัยพัทธ์ ชาญวาณิช 00119 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
120 ด.ช. ชินดนัย พรสิงห์ 00120 ป.6 บีคอนเฮ้าส์แย้มสาดรังสิต ปทุมธานี
121 ด.ญ. ชุติมา ประภาศรีสุสี 00121 ป.5 วัดท่าเกวียน ฉะเชิงเทรา
122 ด.ช. โชต อยู่ประพัฒน์ 00122 ป.5 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
123 ด.ช. ไชยวัฒน์ รติปกรณ์ 00123 ป.5 ทับทอง กรุงเทพมหานคร
124 ด.ญ. ซาฟีอ๊ะ เปาะจิ 00124 ป.6 ทินกรพิทยานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
125 ด.ช. ญาณาธร สัตถาวร 00125 ป.4 สาธิต มศว.ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
126 ด.ช. ฐนวัฒน์ จิณวุฒิ 00126 ป.5 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
127 ด.ช. ฐปณวัฒน์ พันธ์ศรี 00127 ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
128 ด.ญ. ฐิตาภา พลางวัน 00128 ป.4 พร้อมมิตรพิทยา กรุงเทพมหานคร
129 ด.ช. ฐิติพงษ์ บัวเปรม 00129 ป.5 พระโขนงวิทยา กรุงเทพมหานคร
130 ด.ช. ฐิติพันธุ์ คณานุรักษ์ 00130 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
131 ด.ช. ฐิติวัฒน์ วู 00131 ป.6 เลิศหล้าถนนกาญจนภิเษก กรุงเทพมหานคร
132 ด.ช. ณกร ธนสิริทัต 00132 ป.4 อยู่เย็นวิทยา กรุงเทพมหานคร
133 ด.ญ. ณจัน บุญเลี้ยง 00133 ป.5 บางกอกทวิวิทย์ กรุงเทพมหานคร
134 ด.ช. ณชนก กลัดสำเนียง 00134 ป.6 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
135 ด.ญ. ณญาดา แพนดี 00135 ป.6 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม กรุงเทพมหานคร
136 ด.ช. ณฐกร สวัสดิ์นพรัตน์ 00136 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
137 ด.ช. ณฐกร กิตติคุณากร 00137 ป.6 วัดสะแกงาม กรุงเทพมหานคร
138 ด.ช. ณฐวรรธน์ ภุมรินทร์ 00138 ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
139 ด.ญ. ณธญา จารุดิลกเรือง 00139 ป.5 บางกอกทวิวิทย์ กรุงเทพมหานคร
140 ด.ช. ณธร ปรีชาชัยสุรัตน์ 00140 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 6 มกราคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ