The Association of Primary Mathematics Teachers


รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560

นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 6 มกราคม 2560

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนการส่งเอกสารใบสมัครสอบและการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2560 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น รงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 7/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 5  อาคาร 1  (สีม่วง)  ชั้น 2  ห้อง ป.4/7

 

 

ลำดับ
ชื่อ- สกุล เลขประจำ
ตัวสอบ
ชั้น โรงเรียน จังหวัด
141 ด.ช. ณธัญญ์ เจือณรงค์ฤทธิ์ 00141 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
142 ด.ญ. ณปภัช เบญจพัฒนมงคล 00142 ป.5 มาแดร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
143 ด.ญ. ณปภา บุญวานิส 00143 ป.4 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
144 ด.ญ. ณภัค ตันติจินดา 00144 ป.6 เลิศหล้าถนนกาญจนภิเษก กรุงเทพมหานคร
145 ด.ช. ณภัท อุตบัววงศ์ 00145 ป.5 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
146 ด.ช. ณภัทร สิริภาสกรเดช 00146 ป.6 เซนดอมินิก กรุงเทพมหานคร
147 ด.ช. ณภัทร เจียรวิจิตร 00147 ป.6 ทับทอง กรุงเทพมหานคร
148 ด.ช. ณรงค์กร พชรัตนกูล 00148 ป.5 มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร
149 ด.ญ. ณวรา ชรินทร์สาร 00149 ป.4 มาแตร์เดอี่วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
150 ด.ญ. ณัชชา คล้ายเพ็ชร์ 00150 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
151 ด.ช. ณัฏฐกรณ์ นพรัตน์ 00151 ป.4 ราชวัตรวิทยา กรุงเทพมหานคร
152 ด.ญ. ณัฏฐณิชา เลิศศรีสกุลรัตน์ 00152 ป.4 สาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร
153 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ทองนวล 00153 ป.6 เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ
154 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กังวิวรรธน์ 00154 ป.4 สาธิตพิบูลบำเพ็ญ ชลบุรี
155 ด.ญ. ณัฏฐวี ทรัพย์พูลทวี 00155 ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
156 ด.ญ. ณัฏฐากร วยากรณ์ 00156 ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
157 ด.ญ. ณัฐกมล แซ่ลิ้ม 00157 ป.6 ศิริอนุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
158 ด.ช. ณัฐกร แก้วสลับเพ็ชร 00158 ป.5 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
159 ด.ญ. ณัฐกานต์ มรกฏกำจาย 00159 ป.5 จันทรวิทยา กรุงเทพมหานคร
160 ด.ช. ณัฐกิตติ์ รุ่งรัตนเจริญชัย 00160 ป.5 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
161 ด.ช. ณัฐกิตติ์ โพธิ์ศรี 00161 ป.5 เบญจมินทร์ กรุงเทพมหานคร
162 ด.ญ. ณัฐชญา กาญจนาพิทักษ์ 00162 ป.5 เลิศหล้าถนนกาญจนภิเษก กรุงเทพมหานคร
163 ด.ญ. ณัฐชนัน ไพรรื่นรมย์ 00163 ป.6 ศิริอนุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
164 ด.ญ. ณัฐชนา ธนากร 00164 ป.4 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
165 ด.ช. ณัฐชานนท์ โสนุช 00165 ป.6 อนุบาลสุธีธร นครปฐม
166 ด.ช. ณัฐฐาดล พงศ์เจริญตระกูล 00166 ป.5 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
167 ด.ญ. ณัฐณิชา สารหน่อแก้ว 00167 ป.6 ศิริอนุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
168 ด.ช. ณัฐดนัย ศักดาภิพาณิชย์ 00168 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
169 ด.ช. ณัฐดนัย สุริยะไกร 00169 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
170 ด.ช. ณัฐดนัย คุลิมา 00170 ป.5 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา
171 ด.ญ. ณัฐธยาน์ สรีวงษา 00171 ป.6 อนุบาลนานาชาติตากสิน ระยอง
172 ด.ช. ณัฐธิพงศ์ ประชีพฉาย 00172 ป.4 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
173 ด.ช. ณัฐธีร์ เรืองยศงามเลิศ 00173 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
174 ด.ญ. ณัฐนิช เมฆาเด่นอัมพร 00174 ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
175 ด.ช. ณัฐพงศ์ ชินะชัชวารัตน์ 00175 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 6 มกราคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ