The Association of Primary Mathematics Teachers


การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ะดับประถมศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

แนวคิดและหลักการ

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียน ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาอีกทางหนึ่ง

 

download โครงการ

download วิธีการสมัครสอบออนไลน์

download แผนที่สนามสอบ

 

 

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยเปิดโอกาส ให้นักเรียนทั่วประเทศได้เข้าร่วมแข่งขัน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เพื่อให้นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าแข่งขันได้แสดงความสามารถทาง  คณิตศาสตร์
 2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนประถมศึกษาสนใจวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
 3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษามากขึ้น

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทั่วประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 - 3 สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ได้ โดยไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

 

วิธีการสมัคร

 1. กำหนดรับสมัครวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 - 5 มกราคม 2561
 2. ค่าสมัครคนละ 150.- บาท
 3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน มายัง

3.1   ไปรษณีย์ถึง สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา เลขที่ 9/99 อาคารแม็ค ซ.ลาดพร้าว 38 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 หรือ

3.2   scan เอกสารส่งมาที่  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ

3.3   ส่ง FAX มายังหมายเลข 0 2938 2028 กด 6

 

การชำระเงิน : โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 25 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 045-2-05945-4 ชื่อบัญชี สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ที่ www.apt4kru.org/math

 

การลงทะเบียนสอบ : นำบัตรประชาชน มาแสดงในวันสอบ หากไม่นำมาถือว่าสละสิทธิ์ *

 

รายละเอียดการแข่งขัน

 1. กำหนดวันแข่งขัน วันอาทิตย์วันที่ 14  มกราคม 2561  เวลา 9.00 น. - 11.00 น.
 2. ประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัล วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
 3. สถานที่สอบแข่งขัน ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)
 4. หากผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนเป็นอันดับ 1,2 หรือ 3 มีคะแนนเท่ากัน จะต้องสอบเพื่อหาผู้ได้อันดับละ 1 คน อีกครั้ง
 5. ผู้ที่มีคะแนนสอบสูงสุด 23 คนแรก ถือเป็นผู้ได้รับรางวัล

** ประกาศผลสอบทาง www.apt4kru.org/math ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชนในการดูผลสอบ

 

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ                   ได้รับเงินรางวัล   10,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    ได้รับเงินรางวัล     7,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    ได้รับเงินรางวัล     5,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 20 รางวัล        ได้รับเงินรางวัลละ 1,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร 

รวมเงินรางวัลทั้งสิ้นจำนวน  42,000  บาท


ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

 

ผู้สนับสนุนโครงการ

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

 

หมายเหตุ : รายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่าย จะเป็นรายได้ของสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อไป

: นักเรียนที่สนใจสั่งซื้อเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ มีรายการดังต่อไปนี้

 • เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ปี 2553 - 2554 ราคา 130.- บาท
 • เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ปี 2558 - 2559 ราคา 100.- บาท

โดยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมกับค่าสมัครสอบ ทางสมาคมฯจะจัดส่งลงทะเบียนให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0  2512  0661 ต่อ 3815 , 3912