The Association of Primary Mathematics Teachers


รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561

นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 5 มกราคม 2561

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนยันการส่งเอกสารการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ รงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 8/2561

ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


ห้องสอบที่ 1  อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 3  ห้อง ป.3/1


 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
1 ด.ช. ปณิธิ ตั้งหมั่นกิจ 00001 ป.5 สารสาสน์สายไหม กรุงเทพมหานคร
2 ด.ช. กฤษโชต ลัคนากูร 00002 ป.4 เซนต์คารเบรียล กทม
3 ด.ญ. ด.ญ.มาร์ตังค์ พันธุ์ภักดีคุณ 00003 ป.5 สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม กรุงเทพฯ
4 ด.ช. ณธนวรรธน์ กฤตยาไชยวัฒน 00004 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ
5 ด.ญ. พิชชาพร การสันทัด 00005 ป.5 โรงเรียนราชินี กรุงเทพ
6 ด.ช. เซน สัตตะนิชญ์ 00006 ป.5 สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี
7 ด.ช. สิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์ 00007 ป.6 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพ
8 ด.ญ. พริมา พิพัฒน์นราพงศ์ 00008 ป.5 เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
9 ด.ช. สุทธวิชญ์ พงศ์หล่อพิศิษฏ์ 00009 ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม นนทบุรี
10 ด.ช. ธิติ ไกรเพชร 00010 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพฯ
11 ด.ช. ดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย์ 00011 ป.6 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
12 ด.ช. ภูเบศวร์ แจ้งศรีเสริฐ 00012 ป.6 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
13 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ ไชยนาม 00013 ป.5 สารสาสน์วิเทศชลบุรี ชลบุรี
14 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ศิริวิดรจนกุล 00014 ป.6 สาธิตเกษตร กรุงเทพมหานคร
15 ด.ช. ปองคุณ เถรว่อง 00015 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม.
16 ด.ญ. พิมพ์ญดา วัฒนชัย 00016 อื่น ๆ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
17 ด.ช. อรรถวุฒิ ศรีสุธรรมพร 00017 ป.4 อันนาลัย สมุทรสาคร
18 ด.ญ. มนัสนันท์ ศรีสุธรรมพร 00018 อื่น ๆ อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร
19 ด.ช. รณกร จินดารัตน์ 00019 ป.4 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ
20 ด.ญ. ภริม ปันทวังกูร 00020 ป.4 อนุบาลพิบูลเวศม์ กรุงเทพมหานคร
21 ด.ช. ภวัต ลีชาแสน 00021 ป.6 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพฯ
22 ด.ช. ชยุต วงศ์วิชยาภรณ์ 00022 ป.6 อนุบาลสุธีธร นครปฐม
23 ด.ญ. กัลยกร วงศ์วิชยาภรณ์ 00023 ป.4 อนุบาลสุธีธร นครปฐม
24 ด.ญ. ปุญชรัศมิ์ โชติวัฒนาสกุล 00024 ป.4 ราชินี กทม.
25 ด.ช. กุณฑี สมบูรณ์วิวัฒน์ 00025 ป.6 ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร
26 ด.ช. ทัพพสาร สุขสุธรรมวงศ์ 00026 ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
27 ด.ช. ธนพัฒน์ กู่ก้องกฤษฎากร 00027 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพ
28 ด.ญ. วรินดา ธาดาชนะสุนทร 00028 ป.6 ราชินีบน กทม
29 ด.ช. พีรณัฐ รัตนวารินทร์ชัย 00029 ป.6 ศุภวรรณ กรุงเทพฯ
30 ด.ช. ภูมิธรรม บุญด้วยลาน 00030 ป.6 คริสตสงเคราะห์ นครนายก
31 ด.ญ. พิมพ์เพชร เหลืองนภาเลิศ 00031 ป.6 ปาณยา พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
32 ด.ญ. สิปาง ลือชูวงศ์ 00032 ป.4 กวางตง สุโขทัย
33 ด.ญ. สิชา ลือชูวงศ์ 00033 ป.4 กวางตง สุโขทัย
34 ด.ช. ศรณพัฒน์ พัฒนปรีชากุล 00034 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ
35 ด.ช. ชิษณุชา กริ่มใจ 00035 ป.5 สารสาสน์วิเทศมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ