The Association of Primary Mathematics Teachers


รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561

นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 5 มกราคม 2561

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนยันการส่งเอกสารการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ รงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 8/2561

ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


ห้องสอบที่ 2  อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 3  ห้อง ป.3/2


 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
36 ด.ช. ธฤษณุธัช กริ่มใจ 00036 ป.4 สารสาสน์วิเทศ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
37 ด.ช. สโรช เพชรสุทธิ์ 00037 ป.5 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล นครปฐม
38 ด.ช. กฤตยชญ์ มโนวัฒนกุล 00038 ป.6 โชคชัย กรุงเทพมหานคร
39 ด.ช. อัครชัย พิทักษ์ธรรม 00039 ป.5 อมรินทราราม กรุงเทพฯ
40 ด.ญ. อดิภา สิริวิทยาวรรณ 00040 ป.6 ไผทอุดมศึกษา กทม
41 ด.ช. จิรภัทร นาวีเรืองรัตน์ 00041 ป.5 เซนต์คาเบรียล กทม.
42 ด.ช. ภูริณัฐ เตชะอำนวยพร 00042 ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
43 ด.ญ. ปภัสรา ทองมาก 00043 ป.6 ราชินีบน กทม.
44 ด.ช. ภูนัช ขันติวรธรรม 00044 ป.4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร
45 ด.ช. กิตติภพ ศรีสุวรรณ 00045 ป.6 ฃลประทานวิทยา นนทบุรี
46 ด.ช. สโรช เพชรสุทธิ์ 00046 ป.5 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล นครปฐม
47 ด.ช. จีรกิตติ์ อัศวกาญจน์ 00047 ป.5 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพฯ
48 ด.ช. คณพศ ปริปุณณะ 00048 ป.5 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
49 ด.ช. เสฏฐพงศ์ สกุณี 00049 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพฯ
50 ด.ญ. พัชราภา สกุณี 00050 ป.4 ราชินีบน กรุงเทพฯ
51 ด.ช. สรวิชญ์ เหมวิภาต 00051 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพฯ
52 ด.ญ. กัญญาณัฐ กิตติธรกุล 00052 ป.6 พิชญศึกษา นนทบุรี
53 ด.ญ. ณิชาภัทร ทองเลิศ 00053 ป.6 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
54 ด.ญ. นาทาชา สังขวรรณ 00054 ป.6 ราชินี กทม.
55 ด.ช. พิสิษฐ์ วรรณมโนมัย 00055 ป.4 สาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) กรุงเทพ
56 ด.ช. แทนคุณ สุขเขียว 00056 ป.6 สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร
57 ด.ช. กรชวัลร์ ตันติวิเศษศักดิ์ 00057 ป.5 ไทยคริสเตียนสะพานเหลือง กรุงเทพ
58 ด.ช. วิธวินท์ สิทธิศิรินุกูล 00058 ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพ
59 ด.ช. ธีรเสฏฐ์ สุริยฉัตรกุล 00059 ป.5 อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร
60 ด.ญ. ปรียากรณ์ สิรยานนท์ 00060 ป.6 แสงโสม กรุงเทพ
61 ด.ญ. ลลิตวดี นิติพรสวรรค์ 00061 ป.6 อรรถวิทย์ กทม.
62 ด.ช. ฐิติวุฒน์ ลอยศรี 00062 ป.6 อรรถวิทย์ กทม.
63 ด.ญ. ยลลดา คำประกาย 00063 ป.6 อรรถวิทย์ กทม.
64 ด.ช. ธัชพล อินทรักษา 00064 ป.6 อรรถวิทย์ กทม.
65 ด.ช. ธนาธิป สุริยโสภา 00065 ป.6 อรรถวิทย์ กทม.
66 ด.ญ. วาสนา ภักดีรัตน์ 00066 ป.6 อรรถวิทย์ กทม.
67 ด.ญ. นิรมล จำนงโภค 00067 ป.6 อรรถวิทย์ กทม.
68 ด.ช. ณพวุฒิ กล้าเอี่ยม 00068 ป.6 อรรถวิทย์ กทม.
69 ด.ช. วสุตม์ พรมกามินทร์ 00069 ป.6 อรรถวิทย์ กทม.
70 ด.ช. จิรณัฏฐ์ เวียงเจริญ 00070 ป.6 โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา กาญจนบุรี

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ