The Association of Primary Mathematics Teachers


รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561

นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 5 มกราคม 2561

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนยันการส่งเอกสารการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ รงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 8/2561

ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


ห้องสอบที่ 15  อาคาร 1  (ตึกสีม่วง)  ชั้น 2  ห้อง ป.2/8


 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
491 ด.ญ. ฐิตาพร แสนบุญครอง 00491 ป.6 อนุบาลรัศมี สระบุรี
492 ด.ช. ณภัทร ประดับทอง 00492 ป.6 อนุบาลรัศมี สระบุรี
493 ด.ญ. ณัฐนรี แก้ววิเศษ 00493 ป.6 อนุบาลรัศมี สระบุรี
494 ด.ช. ศักรินทร์ พองชัยภูมิ 00494 ป.6 อนุบาลรัศมี สระบุรี
495 ด.ญ. นิธิมา สุเนตร 00495 ป.5 มารดานุสรณ์ ตราด
496 ด.ช. พงศ์หฤษฎ์ ธราอัมพวัน 00496 ป.5 สาธิตจุฬา ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร
497 ด.ช. พัชรพิชญ์ โตสัจจวงศ์ 00497 ป.6 ตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
498 ด.ญ. พิชญ์นาฏ ปานรัตน์ 00498 ป.6 อนุบาลรัศมี สระบุรี
499 ด.ช. พูนสุข นาคากาวา 00499 อื่น ๆ อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี
500 ด.ช. ภีมวัจน์ มัดถาปะโท 00500 ป.5 มารดานุสรณ์ ตราด
501 ด.ช. ภูวดล รัตนทองดี 00501 ป.6 อนุบาลรัศมี สระบุรี
502 ด.ช. ธนากิจ เรืองแจ่ม 00502 ป.6 อนุบาลรัศมี สระบุรี
503 ด.ช. วุฒิพร พรมศรี 00503 ป.6 อนุบาลรัศมี สระบุรี
504 ด.ญ. สิริยากร วินเตอร์ส 00504 ป.6 อนุบาลรัศมี สระบุรี
505 ด.ญ. สุคุณิน ธรรมปัญญวัฒน์ 00505 ป.6 พระมารดานิจจานุเคราะห์ กทม.
506 ด.ญ. วรกาญจน์ คชสีห์ 00506 ป.6 อนุบาลรัศมี สระบุรี
507 ด.ช. วชิรวัฒน์ อังคทะวานิช 00507 ป.4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ
508 ด.ช. พุทธยะ เลาหะพิพัฒน์ชัย 00508 ป.4 พระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
509 ด.ญ. ปุณรณัตย์ รติชนิยกุล 00509 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพ
510 ด.ญ. นันท์นภัส รอดแถม 00510 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ