The Association of Primary Mathematics Teachers


รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561

นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 5 มกราคม 2561

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนยันการส่งเอกสารการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ รงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 8/2561

ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


ห้องสอบที่ 3  อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 3  ห้อง ป.3/3


 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
71 ด.ช. จิรัฏฐ์ เวียงเจริญ 00071 ป.6 โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา กาญจนบุรี
72 ด.ช. ไรวินทร์ ลิ้มประเสริฐ 00072 ป.5 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพฯ
73 ด.ช. กิตติกร สุขุมประเสริฐศรี 00073 ป.4 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
74 ด.ญ. อนัญญา ศิริสมบูรณ์ 00074 ป.5 ร.ร อยู่เย็นวิทยา กรุงเทพฯ
75 ด.ญ. รชยา รัตนอุดม 00075 ป.6 อรรถมิตร กทม.
76 ด.ญ. ชญาณิณ รัตนอุดม 00076 ป.5 อรรถมิตร กทม.
77 ด.ญ. กัญญพัชร วัธนไพศาล 00077 ป.6 อรรถมิตร กรุงเทพมหานคร
78 ด.ช. รัฐธีร์ อยู่ยงวัฒนากุล 00078 ป.4 อรรถมิตร กทม
79 ด.ช. ชยพล คงเมือง 00079 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
80 ด.ช. ธรณ์ธันย์ โรจน์วิรุฬห์ 00080 ป.4 สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กรุงเทพฯ
81 ด.ญ. นิชนิภา สาธิตธรรมพร 00081 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ
82 ด.ญ. ปริยากร กุดทิง 00082 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพม
83 ด.ช. ธนกฤต ดำดวน 00083 ป.4 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร
84 ด.ญ. พิมพ์นารา สุตังคานุ 00084 ป.4 มาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร
85 ด.ช. จตุรภัทร ศรีวรเวียง 00085 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
86 ด.ญ. ฐิตาภรณ์ ศรีวรเวียง 00086 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
87 ด.ช. ไท อุดมทรัพย์ 00087 ป.4 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพ
88 ด.ช. สัณหพลวัช พุกะทรัพย์ 00088 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
89 ด.ช. ธนกฤต อุยานนทรักษ์ 00089 ป.5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
90 ด.ช. ปัญญวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ 00090 ป.6 อนุบาลสุธีธร นครปฐม นครปฐม
91 ด.ช. หริษฐ์ อรุณศิริกุล 00091 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
92 ด.ช. ปิยวัฒน์ ไกรวศิน 00092 ป.4 บีคอนเฮ้าส์แย้มสอาด ปทุมธานี
93 ด.ญ. ปวริศา วัฒนาจารุพงศ์ 00093 ป.6 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี
94 ด.ญ. ณภัทร แก้วเย็นฉ่ำ 00094 ป.6 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี
95 ด.ญ. ธาศินี จันอ่อน 00095 ป.4 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี
96 ด.ช. ปฏิภาน ภาสบุตร 00096 ป.4 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี
97 ด.ช. อนรรฆฉัตร ไชยสิงห์แก้ว 00097 ป.4 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี
98 ด.ช. ภูมิพลัง ขันทีโมกข์ 00098 ป.4 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี
99 ด.ญ. ชญาภา ชื่นจิตร์ 00099 ป.5 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี
100 ด.ช. ศักรินทร์ พฤกษ์ช่วยทัน 00100 ป.4 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี
101 ด.ญ. นิรินธนา อึ้งอุดรภักดี 00101 ป.5 Homeschool อุบลราชธานี
102 ด.ช. เอกกวิน วิศิษฏ์เกียรติชัย 00102 ป.4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพฯ
103 ด.ช. สิรวิทย เฮงสุวนิช 00103 ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
104 ด.ช. สิรวิชญ์ นวกิจรังสรรค์ 00104 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
105 ด.ญ. ฐานิดา บุญเกิด 00105 ป.6 ประภามนตรี 2 สมุทรปราการ

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ