The Association of Primary Mathematics Teachers


รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561

นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 5 มกราคม 2561

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนยันการส่งเอกสารการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ รงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 8/2561

ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


ห้องสอบที่ 5  อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 3  ห้อง ป.3/5


 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
141 ด.ช. ธีรดนย์ ธรรมพงษ์ 00141 ป.6 โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพ
142 ด.ญ. ดนิตา ลีลานภาภัทร 00142 ป.6 โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพ
143 ด.ญ. นันทิชา ทรัพย์มูล 00143 ป.6 โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพ
144 ด.ญ. ไปรยา ลีวานันท์ 00144 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพฯ
145 ด.ช. ปรีชากร ยาสมร 00145 ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) มหาสารคาม
146 ด.ช. ชุติเทพ กฤษฎาชาตรี 00146 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพ
147 ด.ช. อชิร ศุภางค์ศานต์ 00147 ป.4 โรงเรียน สาธิต มศว.องค์รักษ์ นคร นายก
148 ด.ญ. ธนัชญา เกาะสมบัติ 00148 ป.6 โรงเรียนอนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
149 ด.ช. ธนภัทร แขดวง 00149 ป.6 เซนต์คาเบรียล กทม.
150 ด.ญ. สุรภา สองประสม 00150 ป.6 แสงแสม กทม
151 ด.ช. ญาณเทพ ประสิทธิ์สมสกุล 00151 ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
152 ด.ญ. พฤฒาพร อิศรางกูร ณ อยุธยา 00152 ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
153 ด.ช. ชวโรจน์ เชาว์เชี่ยวชาญ 00153 ป.6 สารสาสน์สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
154 ด.ช. อชิตพล โพธิ์ทอง 00154 ป.6 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
155 ด.ช. พีระศิลป์ ผลิวานนท์ 00155 ป.4 โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง สุพรรณบุรี
156 ด.ช. กฤตยชญ์ มโนวัฒนกุล 00156 ป.6 โชคชัย กรุงเทพมหานคร
157 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ตั้งจิตรเจริญ 00157 ป.4 ประชานิเวศน์ กรุงเทพฯ
158 ด.ช. จิรทีปต์ มหาสุวีระชัย 00158 ป.4 สาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพ
159 ด.ช. พรพระ สุขโต 00159 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
160 ด.ช. ศุภกร ชาติจิรกาล 00160 ป.4 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
161 ด.ญ. บรมัตถ์ธร ดำรงรัตน์ 00161 ป.4 ดรุญพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
162 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ศรีบานเรือง 00162 ป.4 สารสาสน์วิเทศน์บางบัวทอง นนทบุรี
163 ด.ช. ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ 00163 ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
164 ด.ช. กฤชตฤณ โอฬารรักษ์ 00164 ป.6 อนุบาลสุธีธร นครปฐม
165 ด.ช. พงศ์ปณต ดลอัมพรพิศุทธิ์ 00165 ป.4 ชลประทานวิทยา นนทบุรี
166 ด.ญ. กรวรินท์ ทาทอง 00166 ป.6 แสงโสม กรุงเทพ
167 ด.ช. จิรัฏฐ์พล เตชาวุฒิชัย 00167 ป.5 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
168 ด.ญ. พัสสิรัศมิ์ อัศวรัตน์ 00168 ป.6 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
169 ด.ช. พสธร ลุมพิกานนท์ 00169 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
170 ด.ญ. ณฐมน ติรจรัสวุฒิ 00170 ป.4 โรงเรียนดรุณพัฒน์ กรุงเทพ
171 ด.ช. เศรษฐพันธ์ รุจีพิสิฐ 00171 ป.5 เซนต์คาเบรียล นนทบุรี
172 ด.ช. โรจน์รวี บุญโชคเจริญศรี 00172 ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพฯ
173 ด.ช. อินทัช เห็นทรัพย์ไพบูลย์ 00173 ป.4 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพ
174 ด.ช. ปภังกร เมธาวรารักษ์ 00174 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพ
175 ด.ญ. ศิวปรียา ศรีสมรส 00175 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ