The Association of Primary Mathematics Teachers


รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561

นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 5 มกราคม 2561

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนยันการส่งเอกสารการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ รงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 8/2561

ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


ห้องสอบที่ 6  อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 3  ห้อง ป.3/6


 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
176 ด.ช. ภูกิจ ศักดิ์สิทธิกร 00176 ป.4 แสงทองวิทยา สงขลา
177 ด.ช. ปพนศักดิ์ สุขเสรีทรัพย์ 00177 ป.4 แสงทองวิทยา สงขลา
178 ด.ช. พันวา เขาสูง 00178 ป.5 สันติสุขวิทยา กทม.
179 ด.ช. ธนกฤต นิรนาท 00179 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพฯ
180 ด.ญ. ฑิตยา นิรนาท 00180 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพฯ
181 ด.ญ. ชุติกาญจน์ การสมโชค 00181 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
182 ด.ช. ภัทร บัวแก้ว 00182 ป.6 ประชานิเวศน์ กรุงเทพ
183 ด.ญ. พราวเดือน ธรรมเดชะ 00183 ป.5 ประชานิเวศน์ กรุงเทพฯ
184 ด.ญ. อรุณวสา พงศาภาสิริทัต 00184 ป.6 ประชานิเวศน์ กรุงเทพ
185 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี กุลวิทย์รุจี 00185 ป.6 โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา ปทุมธานี
186 ด.ช. พัทธกิตติ์ เจริญเศรษฐกุล 00186 ป.6 ร่วมฤดี วิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
187 ด.ช. ธนณัฏฐ์ จันทร์พิทักษ์ 00187 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพ
188 ด.ช. มาลีคโอลีเวอร์.. พีเพลส์ 00188 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
189 ด.ช. ญาณาธร สัตถาวร 00189 ป.5 สาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
190 ด.ช. เศรษฐวิชญ์ จิตต์การุณย์ 00190 ป.4 สาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กรุงเทพฯ
191 ด.ช. กรวีร์ ลิ่มนววงศ์ 00191 ป.5 ไผทอุดมศึกษา กรุงเพทมหานคร
192 ด.ช. สิรวิชญ์ ลิมป์แสงศรี 00192 ป.5 สาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา ชลบุรี
193 ด.ญ. ศรธกรฉัตร ปิยะคุณ 00193 ป.5 อนุบาลสระบุรี สระบุรี
194 ด.ช. พงศ์ศรัณย์ วงศ์วิวัฒน์ 00194 ป.6 รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเท
195 ด.ช. วชิรวิทย์ อังคทะวานิช 00195 ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ
196 ด.ญ. ปรียนันท์ มูลวิริยกิจ 00196 ป.4 ราชินี กรุงเทพ
197 ด.ญ. อัจฉราณพิช สันติสิริสุนทร 00197 ป.5 สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กรุงเทพ
198 ด.ช. ชวกร จีนสุกแสง 00198 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
199 ด.ช. ธนภัทร สกุลพานิช 00199 ป.5 รร. ดรุณพัฒน์ กรุงเทพฯ
200 ด.ญ. ธัญญรัศม์ ลีลัครานนท์ 00200 ป.6 ฮั่วเคี้ยว บุรีรัมย์
201 ด.ช. สิรวิชญ์ ยกย่อง 00201 ป.5 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
202 ด.ช. หิรัณย์ เฮงโรจนโสภณ 00202 ป.6 กรพิทักษ์ศึกษา นนทบุรี
203 ด.ช. ณัฐดนัย คุลิมา 00203 ป.6 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏ์ ฉะเชิงเทรา
204 ด.ญ. ฐิติชญา สร้อยระย้าแก้ว 00204 ป.6 อำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
205 ด.ญ. ภัทรภร สุดมลทิน 00205 ป.5 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
206 ด.ญ. สุภาพร ษรจันทร์ 00206 ป.5 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
207 ด.ญ. วรัญญา มามูล 00207 ป.5 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
208 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ หงษ์อารมณ์กิจ 00208 ป.5 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
209 ด.ช. รัฐศาสตร์ หม่อนแก้ว 00209 ป.5 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
210 ด.ญ. อภัชญา เมธังกร 00210 ป.5 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ