The Association of Primary Mathematics Teachers


รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561

นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 5 มกราคม 2561

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนยันการส่งเอกสารการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ รงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 8/2561

ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


ห้องสอบที่ 8  อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 2  ห้อง ป.3/8


 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
246 ด.ช. พชรภัทร เสริญสุขสัมฤทธิ์ 00246 ป.5 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
247 ด.ช. วทัญญ์ ปัญญางาม 00247 ป.6 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
248 ด.ญ. นริศรา ขันทะ 00248 ป.6 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
249 ด.ช. พัฒรัชช์ สวนขวัญ 00249 ป.6 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
250 ด.ช. ภูมิรพี เจริญสันเทียะ 00250 ป.6 สาธิละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร
251 ด.ญ. ณัฏฐ์ฐรฎา ชาญเลขาบริรักษ์ 00251 ป.5 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
252 ด.ญ. เบญญพร ห่วงดิษฐ์ 00252 ป.5 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
253 ด.ญ. สุภาวดี แซ่ย่าง 00253 ป.5 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
254 ด.ช. ทวิพรรธน์ สิทธิฤทธิ์ 00254 ป.5 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพ
255 ด.ญ. ทองรัชกร บุญดาวิจิตร 00255 ป.5 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
256 ด.ช. ศรัณยพงศ์ เสณีตันติกุล 00256 ป.5 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
257 ด.ญ. ภัณฑิลา อยู่ยงวัฒนา 00257 ป.4 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ
258 ด.ญ. วันคริตส์ กุลนาถโกสีย์ 00258 ป.6 สาธิตรามคำแหง ฝ่ายประถม กทม.
259 ด.ช. ธามนิธิศ ฉัตรสง่า 00259 ป.5 โรงเรียนรังสิตวิทยา ปทุมธานี
260 ด.ช. รัฐเกล้า ตันรัตนากร 00260 ป.5 สาธิตละอออุทิศ กทม
261 ด.ญ. เขมิกา เตชะมา 00261 ป.5 สาธิตพิบูลบำเพ็ญ ม.บูรพา ชลบุรี
262 ด.ช. ศาศวัศ เลิศสวัสดิ์ 00262 ป.6 เซนต์คาเบรียล กทม.
263 ด.ญ. ชลพร ปิยะธรรมกุล 00263 ป.4 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี
264 ด.ญ. มณีวรรณ ปัญญาวรนาถ 00264 ป.4 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพ
265 ด.ช. ธนกฤต ขอมีกลาง 00265 ป.4 ผะดุงศิษย์พิทยา กรุงเทพมหานคร
266 ด.ช. พุฒิเมธ สงมูลนาค 00266 ป.5 ผะดุงศิษย์พิทยา กรุงเทพมหานคร
267 ด.ช. คมเพชร ญาติไธสง 00267 ป.5 ผะดุงศิษย์พิทยา กทม.
268 ด.ช. สรวิชญ์ ทัพวงศ์ 00268 ป.5 ผะดุงศิษย์พิทยา กทม
269 ด.ญ. พิชญากร หอมจันทร์ 00269 ป.6 นราธิปพิทยา กรุงเทพฯ
270 ด.ช. ภูดิฐวัธน์ หอมจันทร์ 00270 ป.5 นราธิปพิทยา กรุงเทพฯ
271 ด.ญ. จิรภัทร เถลิงนวชาติ 00271 ป.6 สารสาสน์ เอกตรา กรุงเทพ
272 ด.ช. รวิทย์ ผ่านภูวงษ์ 00272 ป.6 ราชวินิต กทม
273 ด.ช. เจนกิจ ภูสะพาน 00273 ป.4 ชลประทานวิทยา นนทบุรี
274 ด.ญ. รัชย์กัญญา ศิริโภคานนท์ 00274 ป.4 สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) กทม.
275 ด.ญ. วรวลัญช์ ศิริโภคานนท์ 00275 ป.6 สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) กทม.
276 ด.ช. ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ 00276 ป.4 อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี
277 ด.ช. พีรวินท์ อธิประยูร 00277 ป.4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
278 ด.ช. ณัฐกิตติ์ เจิ้ง 00278 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
279 ด.ช. พิชญะ รัตนบุณฑริก 00279 ป.4 เอกบูรพาวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
280 ด.ญ. จิตา ตามประวัติ 00280 ป.6 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ