The Association of Primary Mathematics Teachers


รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561

สมาคมขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่านที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณนักเรียนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  และขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน และประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติตลอดไป

 

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 8/2561

สอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ โรงเรียนราชวินิต  ถนนนครราชสีมา  กรุงเทพมหานคร


รางวัล คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด คะแนน คะแนน (บ่าย)
รางวัลชนะเลิศ เด็กชาย ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 75 9
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชาย วชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 75 5
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชาย ธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม ป.5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 73
รางวัลชมเชย เด็กชาย กฤชตฤณ โอฬารรักษ์ ป.6 อนุบาลสุธีธร นครปฐม 72
รางวัลชมเชย เด็กชาย ดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย์ ป.6 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 71
รางวัลชมเชย เด็กชาย สิรวิทย เฮงสุวนิช ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร 69
รางวัลชมเชย เด็กชาย สิรภพ ขาวพลัด ป.5 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 69
รางวัลชมเชย เด็กหญิง ณัชชา ชัยบุรานนท์ ป.6 สาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร 69
รางวัลชมเชย เด็กหญิง นิรินธนา อึ้งอุดรภักดี ป.5 Homeschool อุบลราชธานี 68
รางวัลชมเชย เด็กชาย จิรณัฏฐ์ เวียงเจริญ ป.6 โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา กาญจนบุรี 68
รางวัลชมเชย เด็กชาย วิริยกานต์ คีรีวิเชียร ป.6 อนุบาลนครปฐม นครปฐม 68
รางวัลชมเชย เด็กหญิง ธันยธร เจิ้ง ป.5 สาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร 67
รางวัลชมเชย เด็กชาย ญาณาธร สัตถาวร ป.5 สาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร 67
รางวัลชมเชย เด็กชาย ชยุต วงศ์วิชยาภรณ์ ป.6 อนุบาลสุธีธร นครปฐม 67
รางวัลชมเชย เด็กชาย แทนคุณ สุขเขียว ป.6 สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร 67
รางวัลชมเชย เด็กชาย กันต์ธี ยงวณิชย์ ป.4 สาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร 67
รางวัลชมเชย เด็กชาย ปัญญวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ ป.6 อนุบาลสุธีธร นครปฐม 66
รางวัลชมเชย เด็กชาย สิรวิชญ์ ลิมป์แสงศรี ป.5 สาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา ชลบุรี 65
รางวัลชมเชย เด็กชาย สิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์ ป.6 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 65
รางวัลชมเชย เด็กชาย ชลิต ผาสุกจิตธรรม ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร 65
รางวัลชมเชย เด็กชาย ธนกฤต ปรีดิศรีพิพัฒน์ ป.6 วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี 64
รางวัลชมเชย เด็กชาย ฐนวัฒน์ จิณวุฒิ ป.6 ลาซาล กรุงเทพมหานคร 63
รางวัลชมเชย เด็กชาย วิธวินท์ สิทธิศิรินุกูล ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร 62
รางวัลชมเชย เด็กชาย จิรทีปต์ เหลืองวิไลเลิศ ป.6 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร 62

หมายเหตุ

1. สำหรับคะแนนของนักเรียนท่านอื่น จะประกาศในวันที่ 31 มกราคม 2561  โดยผู้สอบต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการขอเข้าดูคะแนนสอบของตนเอง และใส่ password ตามคำที่กำหนดด้านล่างกล่องข้อความ

2. คะแนนที่ประกาศทางเว็บไซต์ จะประกอบด้วย จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด คะแนนที่นักเรียนสอบได้ คะแนนเฉลี่่ย การแจกแจงจำนวนนักเรียนที่สอบได้ในระดับเดียวกัน และสามารถพิมพ์คะแนนเพื่อเก็บไว้เป็น profile ได้

3. นักเรียนที่ไม่ได้แจ้งเลขประจำตัวประชาชน จะไม่สามารถเข้าดูผลสอบได้ ให้สอบถามมาที่  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โดยทางสมาคมสงวนสิทธิ์ในการแจ้งรายละเอียดอื่น ๆ แต่จะแจ้งเฉพาะคะแนนสอบที่นักเรียนสอบได้เท่านั้น