The Association of Primary Science Teachers


 
?การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และเพื่อวัดพฤติกรรมระดับสูง?

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา อบรมสัมมนาหัวข้อ?

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา อบรมสัมมนาหัวข้อ ??การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด? และเพื่อวัดพฤติกรรมระดับสูง?? วิทยากรโดย อ.ศรีลักษณ์? ผลวัฒนะ ในวันเสาร์ที่?? ๒๖? มีนาคม? ๒๕๕๔?

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ? ๑๕.๓๐ น. ณ? โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร สมาชิกเข้าอบรมฟรี ?หรือสมัครสมาชิกหน้างานรับสิทธิอบรมฟรีทันที (ค่าสมัครสมาชิก จำนวน ๒๐๐ บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน)

สมาชิกเข้าอบรมฟรี ?หรือสมัครสมาชิกหน้างานรับสิทธิอบรมฟรีทันที (ค่าสมัครสมาชิก จำนวน ๒๐๐ บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน)

บุคคลทั่วไป ชำระค่าลงทะเบียน?๓๕๐ บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่?๐ ๒๕๑๒ ๐๖๖๑?ต่อ?๓๘๑๕ คุณนิภาพร ใจดี