The Association of Primary Science Teachers


 
รายละเอียดการจัดตั้งสมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
ทะเบียนเลขที่ จ.4824/2552

ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552

1. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพครูของสมาชิก
  3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความก้าวหน้าด้านวิชาการ สามารถเขียนเอกสารตำรา ผลิตสื่อ สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ และวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้
  4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันครูอื่น หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับครู หรือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
  5. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการเผยแพร่เอกสารข่าวสารของสมาคม หรืออื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก และเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิก
  6. เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการกุศลทั่วไป
  7. สมาคมจะไม่กระทำการใด ๆ เพื่อหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน
2. สถานที่ตั้ง

เลขที่ 9/99 ชั้น 2 อาคารแม็ค ซอยลาดพร้าว 38 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3. ระเบียบการสมัครสมาชิก

3.1 ประเภทสมาชิก
1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ หรือเขียนหนังสือวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้เขียนตำรา นักวิชาการ ผู้บริหารการศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม กิจกรรมกับสมาคม
3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่มีอุปการคุณแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม


3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
1) สมาชิกสามัญ
- ชำระค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100.- บาท
- ชำระค่าบำรุงรายปี ปีละ 100.- บาท   หรือ ชำระค่าบำรุงตลอดชีพ 500.- บาท
2) สมาชิกวิสามัญ
- ชำระค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100.- บาท
- ชำระค่าบำรุงรายปี ปีละ 100.- บาท   หรือ ชำระค่าบำรุงตลอดชีพ 500.- บาท
3) สมาชิกกิตติมศักดิ์
- ชำระค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100.- บาท
- ชำระค่าบำรุงรายปี ปีละ 100.- บาท    หรือ ชำระค่าบำรุงตลอดชีพ 500.- บาท3.3 เอกสารประกอบการสมัคร
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ้ามี)

 

3.4 วิธีการสมัคร
1) สมัครด้วยตนเอง สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา เลขที่ 9/99 ชั้น 2 อาคารแม็ค ซอยลาดพร้าว 38 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

2) หรือโอนเงินมายังบัญชีออมทรัยพ์  เลขที่ 045-2-03086-3 สาขาลาดพร้าว 25 ชื่อบัญชีสมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา


3.5 วิธีการส่งเอกสารและส่งใบสมัคร

1.ส่ง FAX ใบ pay in / ใบสมัครสมาชิก และหลักฐานะประกอบการสมัคร มาที่หมายเลขโทรศัทพ์ 02 938 2028 กด 6 (คุณนาตยา อ่วมเสน) หรือส่งเอกสารมาตามที่อยู่ใน หรือ

2. ส่ง ใบ pay in / ใบสมัครสมาชิก และหลักฐานะประกอบการสมัครมายัง บัญชีสมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา เลขที่ 9/99 ชั้น 2 อาคารแม็ค  ซอยลาดพร้าว 38 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3. ส่ง pay in / ใบสมัครสมาชิก และหลักฐานะประกอบการสมัคร มาที่ email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ ข้อความมายัง facebook บัญชีสมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา