The Association of Primary Science Teachers


 
ข้อบังคับสมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

ข้อ 6 สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

6.1 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว

6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

6.3 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

6.4 ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด ในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

 

ข้อ 7 ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม เป็นไปตามข้อบังคับ หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด

7.1 สมาชิกสามัญ จะต้องชำระค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท

-ค่าบำรุงรายปีๆ ละ 100 บาท

-ค่าบำรุงตลอดชีพ     500 บาท

7.2 สมาชิกวิสามัญ จะต้องชำระค่าลงทะเบียนครั้งแรก? 100 บาท

-ค่าบำรุงรายปีๆ ละ   100 บาท

-ค่าบำรุงตลอดชีพ    500 บาท

7.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ จะต้องชำระค่าลงทะเบียนครั้งแรก? 100 บาท

-ค่าบำรุงรายปีๆ ละ   100 บาท

-ค่าบำรุงตลอดชีพ    500 บาท

 

ข้อ 8 การ สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อ เลขาธิการ โดยมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 1 คน และให้เลขาธิการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สำนักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้สมาชิกอื่นๆ ของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบกำหนดประกาศแล้วก็ให้เลขาธิการนำใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุม คณะ กรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมและ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็นประการใด ให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว

 

ข้อ 9 ถ้า คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการ และสมาชิกภาพของผู้สมัครให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าลง ทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชำระเงินภายในกำหนดก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยก เลิก

ข้อ 10 สมาชิก ภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคำเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณา ลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม