The Association of Primary Science Teachers


 
คณะกรรมการบริหารสมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
นางศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ

นายกสมาคมฯ

นางจินตนา ตันตสุทธิกุล
อุปนายก คนที่ ๑
นางชัญญาพัชญ์ ธนัตพรภัคพงศ์
อุปนายก คนที่ ๒
นางเจียมจิต กุลมาลา
กรรมการ
น.ส.ลัดดาวัลย์ แสงสำลี
กรรมการ
นายสง่า ทรัพย์เฮง
กรรมการ
นายประพันธ์ พนธารา
กรรมการ
นางนิภาพร คำสุข
กรรมการ
นางเกษศิรินทร์ ชูรา
กรรมการ
นายบุญกอง ชูรา
กรรมการ
น.ส.มัณฑนา บุญจันทร์
กรรมการ
น.ส.สิข์ณัฎฐา วัฒนากูล
กรรมการและนายทะเบียน
น.ส.วราลักษณ์ สมประสงค์
กรรมการและประชาสัมพันธ์

น.ส.พัชราภรณ์ ยังโยมร

กรรมการและเหรัญญิก

น.ส.อริสา เคหวิวัชชรัชกุล
กรรมการและเลขาธิการ