The Association of Primary Science Teachers


 
ข่าววิทยาศาสตร์จากสมาคมครูวิทยาศาสตร์ (ฟองแสนสวย)

จุดประสงค์ เพื่อศึกษาปฏิกิริยาเคมีระหว่างผงฟูกับน้ำส้มสายชู
อุปกรณ์ / สาร

1.? ขวดโหลแก้วหรือแก้วแฟชั่นที่มีรูปทรงสวยงาม

?

2.? น้ำ
3.?? แชมพูสระผมหรือผงซักฟอก
4.? สีผสมอาหาร (ชมพู ฟ้า เขียวหรือเหลือง)
5.? ผงฟู (โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต NaHCO3)
6.? น้ำส้มสายชู (CH3COOH 5 %)
7.? การูปทรงสวยงาม
8.? ถาด


วิธีทดลอง

1.? จัดอุปกรณ์ และสารเคมีที่จะใช้ให้ครบ
2.? ทำกิจกรรมตามขั้นตอนต่อไปนี้

ผลการทดลอง

ภาพผลการทดลอง ผลการสังเกต

?

?

?

?

?

?

?

?

?

คำถาม

1.? น้ำส้มสายชูและผงฟูมีสูตรเคมีอย่างไร
2.? น้ำส้มสายชูทำปฏิกิริยากับผงฟูหรือไม่สังเกตได้อย่างไร
3.? เหตุใดจึงเกิดฟองสบู่
4.? สีและแชมพูทำหน้าที่อย่างไร
5.? กิจกรรมนี้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

เฉลยกิจกรรม
1.? น้ำส้มสายชูหรือสารละลายกรดแอซีติก 5 % โดยปริมาตร มีสูตร CH3COOH ผงฟูหรือ
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตมีสูตร NaHCO3
2.? น้ำส้มสายชูทำปฏิกิริยากับผงฟูเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)? ดังสมการ
NaHCO3? (aq) + CH3COOH (aq)?????????????????? CH3COONA (aq) + H2O ( l ) + CO2? (g)
3.? เมื่อมีแก๊ส CO2 ปุดขึ้นมาก ๆ แชมพู หรือผงซักฟอกจึงเกิดฟอง
4.? สีทำให้ฟองสบู่มีสีสวยงามแชมพูช่วยเก็บฟองแก๊สไว้ทำให้ดูสวยงาม
5.? -ใช้เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนโดยจัดแก้วหรือโหลแก้วสวยงาม ประดับด้วย
ดอกไม้ที่ฐาน แล้ววางบนเก้าอี้สูง ๆ ให้เด่น เมื่อเกิดฟองแก๊สที่มีสีจำนวนมากจะสวยงาม
-ใช้จัดกิจกรรมแข่งขัน Science Show โดยแต่งเรื่องจัดการแสดงให้สอดคล้องกับกิจกรรม
นำเสนอให้น่าสนใจ