The Association of Primary Science Teachers


 
อบรมหลักสูตร "การจัดทำข้อสอบ ตามแนวข้อสอบ PISA"

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ งาานอบรม หลักสูตร "การจัดทำข้อสอบ ตามแนวข้อสอบ PISA"

 

 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ  หลักสูตร

“การจัดทำข้อสอบ ตามแนวข้อสอบ PISA ”


หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 หรือที่เรียกว่ายุคดิจิตอลนั้น เป็นสิ่งที่ท้าท้ายผู้สอนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการเรียนการสอนที่ไม่เน้น “การสอน” แต่ผู้สอนต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นใน     ตัวผู้เรียน เน้นการสร้างคุณลักษณะให้ผู้เรียนได้คิดอย่างวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์

 

แต่ทั้งนี้สิ่งสำคัญในการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 นั้น ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น เรื่องของการจัดทำข้อสอบประเมินทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกันนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน ที่ผู้สอนจำเป็นต้องมีความเข้าใจ และมีความสามารถในการจัดทำข้อสอบดังกล่าวด้วย

 

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรม      เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำข้อสอบ ตามแนวข้อสอบ PISA” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้สอนได้นำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน และสอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

 

 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อให้ผู้สอนได้มีความรู้ความเข้าใจ และได้ฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อสอบตามแนวข้อสอบแบบ PISA


กลุ่มเป้าหมาย

ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

 

วัน เวลา และสถานที่อบรม

วันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 ณ โรงแรม ทาวน์อินทาวน์  ลาดพร้าว 94 กรุงเทพฯ

 

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ด้านการออกข้อตามแนวคิดแบบ PISA

 

ค่าลงทะเบียน

1,500 บาท (2 วัน)

 

การประเมินการอบรม

แบบประเมินการจัดอบรม

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการมีความเข้าใจในการกระบวนการจัดทำข้อสอบ และสามารถจัดทำข้อสอบตามแนวข้อสอบแบบ PISA และประยุกต์ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หมายเหตุ : กำหนดการอบรมระบุในแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม

 

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ คลิกที่นี่