The Association of Primary Science Teachers


 
บุคคลผู้น่ายกย่อง

ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา (อ.ศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ) ที่ได้รับรางวัลเข็มเสมาคุณูปการผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557 ค่ะ

 

 


ภาพจากงานคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ปีที่ 122 ณ หอประชุมคุรุสภา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มอบรางวัล