The Association of Primary Science Teachers


 
การสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาได้จัดการสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

แนวคิดและหลักการ

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในระดับ ประถมศึกษา ปีที่ 4-6 เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียน ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้ วัดความสามารถด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและลงข้อสรุป

download ใบสมัคร

 

 

 

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียนชั้นประถมศึกษามีความสนใจพัฒนาตนเองด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
  2. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มีความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ การคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผล และการลงข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษา มีความสามารถในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล และการลงข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทั่วประเทศ

 

วิธีการสมัคร

  1. กำหนดรับสมัครวันที่ 1 กรกฎาคม - 20 พฤศจิกายน 2558
  2. ค่าสมัครคนละ 100.- บาท
  3. ส่งใบสมัคร พร้อมใบ pay in มายัง

3.1 ไปรษณีย์ถึงสมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา เลขที่ 9/99 อาคารแม็ค ซ.ลาดพร้าว 38  ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 หรือ

3.2  สแกนเอกสารส่งมาที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ

3.3   ส่ง FAX มายังหมายเลข 0 2938 2028  กด 6

 

การชำระเงิน : โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 25 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 045-2-03086-3  ชื่อ บัญชีสมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ที่ www.apt4kru.org/science (ย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต)

 

การลงทะเบียนสอบ : นำบัตรประชาชน มาแสดงในวันสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ *

รายละเอียดการแข่งขัน

  1. กำหนดวันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น.-11.00 น.
  2. ประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัล วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น.-15.00 น.
  3. สถานที่สอบแข่งขัน ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)
  4. หากผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนเป็นอันดับ 1,2 หรือ 3 มีคะแนนเท่ากัน จะต้องสอบเพื่อหาผู้ได้อันดับละ 1 คน อีกครั้ง โดยการตอบคำถามบนเวที และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

 

** ประกาศผลสอบทาง  www.apt4kru.org/science ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชนในการดูผลสอบ

 

รายละเอียดการสอบ

1. ข้อสอบปรนัย  (เลือกตอบ 4 ตัวเลือก)    จำนวน 70 ข้อ

2. ข้อสอบบนเวที (ทักษะการแก้ปัญหา)     จำนวน 3 ข้อ  (ข้อละ 10 คะแนน สำหรับผู้เข้ารอบช่วงบ่าย)


รางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ                            ได้รับเงินรางวัล    5,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1           ได้รับเงินรางวัล    3,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2           ได้รับเงินรางวัล    2,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 10 รางวัล               ได้รับเงินรางวัล    1,000  บาท และเกียรติบัตร

 

รวมเงินรางวัลทั้งสิ้นจำนวน  20,000  บาท


ผู้รับผิดชอบโครงการ : สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

 

ผู้สนับสนุนโครงการ : บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0  2512  0661 ต่อ  3815, 3912

 

หมายเหตุ : สมาคมสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อสอบและเฉลย

 

download ใบสมัคร