The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

 

ประกาศ


ทางสมาคมขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบการสอบจากเดิม กำหนดให้มีการสอบในภาคเช้าและภาคบ่าย  เป็น ให้มีการสอบในภาคเช้าอย่างเดียว เนื่องจากคณะกรรมการได้เพิ่มความเข้มข้นของข้อสอบในภาคเช้ามากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา จึงได้พิจารณาแล้วว่าให้มีการสอบภาคเช้าก็เพียงพอในการคัดเลือกผู้มีความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์

และยังคงมีพิธีมอบรางวัลในช่วงบ่ายดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ