The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

 

สำหรับท่านที่ สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในที่ 29 พฤศจิกายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต (ประถม) ถ.ราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่

ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 255ร ณ โรงเรียนราชวินิต (ประถม) ถ.ราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
451 ด.ญ. สิริลักษณ์ พงษ์ศิริ 00451 ป.5 อนุบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ
452 ด.ญ. ธาราทิพย์ จันทะคาม 00452 ป.6 บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
453 ด.ช. ธีรวัฒน์ เชิงกาญจ์ 00453 ป.6 บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
454 ด.ญ. ธิดารัตน์ สุรพัฒน์พิศิษฐ์ 00454 ป.5 บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
455 ด.ญ. เพ็ญศิริ ท้าวสาร 00455 ป.4 บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
456 ด.ญ. ณัฐรินี ยอดสุทธิ 00456 ป.4 บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
457 ด.ญ. ณัฐชยา แสงทอง 00457 ป.6 บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
458 ด.ญ. ลีลาวดี บุญแก้ว 00458 ป.6 บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
459 ด.ช. วายุ สอนเพียร 00459 ป.4 บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
460 ด.ญ. มนัญชยา รอดเกิด 00460 ป.4 บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
461 ด.ช. โชติพัฒน์ สมสิริพรเจริญ 00461 ป.6 บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
462 ด.ญ. กัลยกร ฮวดชัย 00462 ป.6 บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
463 ด.ญ. แนน เหลืองวิไล 00463 ป.5 บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
464 ด.ญ. ปุญยนุช ภิญโญ 00464 ป.5 บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
465 ด.ญ. พัชรินทร์ จันทึก 00465 ป.6 บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
466 ด.ญ. รุ่งทิพย์ แซ่เตียว 00466 ป.6 บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
467 ด.ญ. วรรณิษา พึ่งพา 00467 ป.6 บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
468 ด.ญ. รัญญา เต็งสุวรรณ์ 00468 ป.6 บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
469 ด.ญ. บุณยาพร เงยกระโทก 00469 ป.6 บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
470 ด.ญ. ปิ่นมณี ทุมสันเทียะ 00470 ป.6 บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
471 ด.ญ. ฟาติมา บุนนาค 00471 ป.6 บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
472 ด.ญ. ภวิษย์พร ชูดอนหวาย 00472 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
473 ด.ญ. จุฑามาศ ดีสุข 00473 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
474 ด.ญ. อภิชญา เอนกวศินชัย 00474 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
475 ด.ช. คณภัทร ณรงค์ชาญ 00475 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
476 ด.ช. ธีรภัทร พุทธิชา 00476 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
477 ด.ญ. อภิสรา อินไข่ 00477 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
478 ด.ญ. ศุภกานต์ บุณชื่น 00478 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
479 ด.ช. ธนภัทร มาตึง 00479 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
480 ด.ช. วัฒนชัย บุญเหมาะ 00480 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
481 ด.ญ. สุพิชฌาย์ พึ่งปัญญาเลิศ 00481 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
482 ด.ญ. ธารทิพย์ พรหมปัญญา 00482 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
483 ด.ช. ประกฤษฎิ์ สุวรรณตันหยง 00483 ป.6 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
484 ด.ช. กุลชาติ ตั้งวงษ์ไชย 00484 ป.4 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
485 ด.ช. กันต์ ศรีศุภร 00485 ป.4 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
486 ด.ช. ฟ้าคราม ภู่ย้อย 00486 ป.6 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
487 ด.ช. ภูภณ มณีวงศ์ 00487 ป.4 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
488 ด.ช. กฤษฎา สมบูรณ์ 00488 ป.4 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
489 ด.ช. กฤตภาส เถลิงสุขวัฒนา 00489 ป.6 อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร
490 ด.ช. ธนกฤต อัชโรบล 00490 ป.6 อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร
491 ด.ญ. ภัทรณิษา พงศ์สันติธรรม 00491 ป.6 อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร
492 ด.ญ. เอม ภัตตะริยะ 00492 ป.6 อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร
493 ด.ญ. รนิดา คงเจริญ 00493 ป.6 อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร
494 ด.ช. ญาณากร จั่นบุญมี 00494 ป.6 อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร
495 ด.ช. อชิรวิชญ พงศ์พาณิช 00495 ป.6 อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร
496 ด.ญ. กิรณา เถียวสุรินทร์ 00496 ป.6 อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร
497 ด.ญ. ภิญญ์นลิน ชุมสุพรรณวารี 00497 ป.6 อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร
498 ด.ญ. สุพิชญา โพธิ์ศรี 00498 ป.4 อนุบาลปราณี สุพรรณบุรี
499 ด.ญ. สุธาทิพย์ ลีลาศ 00499 ป.4 อนุบาลสุปราณี สุพรรณบุรี
500 ด.ญ. ศุภิสรา วงษ์ศรีเพ็ง 00500 ป.4 อนุบาลสุปราณี สุพรรณบุรี

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ