The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

สำหรับท่านที่ สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในที่ 29 พฤศจิกายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต (ประถม) ถ.ราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่

ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 255ร ณ โรงเรียนราชวินิต (ประถม) ถ.ราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
501 ด.ญ. พลอยชมพู ประจงเศษ 00501 ป.4 อนุบาลสุปราณี สุพรรณบุรี
502 ด.ช. นิธิศ เสือแดง 00502 ป.4 อนุบาลสุปราณี สุพรรณบุรี
503 ด.ญ. นารีรัตน์ สุวิสุทธิ์ 00503 ป.4 อนุบาลสุปราณี สุพรรณบุรี
504 ด.ญ. ธัญสุดา น้ำชม 00504 ป.4 อนุบาลสุปราณี สุพรรณบุรี
505 ด.ญ. ณัฐชยา ทองพูล 00505 ป.4 อนุบาลสุปราณี สุพรรณบุรี
506 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ปักษา 00506 ป.4 อนุบาลสุปราณี สุพรรณบุรี
507 ด.ญ. จิตติณัฏฐ์ อุทัศน์ 00507 ป.4 อนุบาลสุปราณี สุพรรณบุรี
508 ด.ญ. อภิสรา อุโฆษไตรภพ 00508 ป.6 มารีย์วิทยา นครราชสีมา
509 ด.ญ. เวธกานต์ ศิริปตานนท์ 00509 ป.6 มารีย์วิทยา นครราชสีมา
510 ด.ช. ปิยะนันท์ ลิมป์ปัทมปาณี 00510 ป.5 มารีย์วิทยา นครราชสีมา
511 ด.ช. ณัฐวินทร์ แย้มประเสริฐ 00511 ป.6 มารีย์วิทยา นครราชสีมา
512 ด.ญ. ณัชชาฑินีย์ วงศ์เสรีวัฒนา 00512 ป.6 มารีย์วิทยา นครราชสีมา
513 ด.ญ. ชลนิศา สมพินิจ 00513 ป.6 มารีย์วิทยา นครราชสีมา
514 ด.ญ. ชัชชลัยย์ ศีรีกิจนคร 00514 ป.6 มารีย์วิทยา นครราชสีมา
515 ด.ญ. ปราชญา ธรรมพุฒิพงศ์ 00515 ป.6 รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร
516 ด.ญ. ภริดา ตั้งตรงจิตร 00516 ป.6 รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร
517 ด.ญ. ปริชญา ขาวชัยฤทธิ์ 00517 ป.6 รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร
518 ด.ช. ณัฐวัฒน์ อภิชาติมณีกุล 00518 ป.5 พระหฤทัย นนทบุรี
519 ด.ช. ธรรมสรณ์ ชะบางาม 00519 ป.4 สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร
520 ด.ช. คุณานนท์ ชัยกุลประเสริฐ 00520 ป.5 ยอแซพอุปถัมภ์ นครปฐม
521 ด.ญ. อรีศา สิริสัณฐิติกุล 00521 ป.6 ตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
522 ด.ญ. ณิชชา ดอกบัว 00522 ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
523 ด.ช. ธนภัทร ศิริพัฒน์ 00523 ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
524 ด.ช. วีระพงษ์ เธียรสรรชัย 00524 ป.4 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
525 ด.ญ. พร้อมพร เจริญภาพ 00525 ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
526 ด.ญ. ปฎิพร พิศาลวัชรินทร์ 00526 ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
527 ด.ญ. วรินรำไพ ถานามอญ 00527 ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
528 ด.ช. รัฐรงค์ คงพิพัฒน์ 00528 ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
529 ด.ญ. ณิชกานต์ มิ่งพิศุทธิ์พล 00529 ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
530 ด.ช. นพอนันต์ หล้าใจ 00530 ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
531 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ใจอารีย์ 00531 ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
532 ด.ญ. ศุภนันท์ กิตติศักดิ์บุญสุข 00532 ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
533 ด.ช. พุฒิพงษ์ นาคสุทธิ 00533 ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
534 ด.ญ. ชนาภา อยู่ประพัฒน์ 00534 ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
535 ด.ช. วรเชษฐ์ สุดสีเลี้ยว 00535 ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
536 ด.ญ. ศศิรดา ตีระจินดา 00536 ป.5 เซนฟรังซัสซาเวียร์คอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
537 ด.ช. ปวรุตม์ แก้วยอด 00537 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
538 ด.ช. ณภัทร จริยาสถาพร 00538 ป.4 สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
539 ด.ช. กมลภพ พูลสวัสดิ์ 00539 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
540 ด.ญ. พจน์อาภา พวงลำใย 00540 - อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
541 ด.ช. นพนิธิ พุทธเจริญ 00541 - อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
542 ด.ญ. ชญานิษฐ์ ฐิติรุ่งเรือง 00542 - อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
543 ด.ญ. ญาณาธิป เฮงอุดมทรัพย์ 00543 - อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
544 ด.ญ. ภัทมน ภัทรกุล 00544 - อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
545 ด.ญ. ณัฐนรี โกศล 00545 - อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
546 ด.ญ. วาฑิณี ศรีตะลา 00546 - อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
547 ด.ช. ธนกฤต สอ้านวงศ์ 00547 - อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
548 ด.ญ. ธัญญ์ฐิตา นาถสิริกุลพัฒน์ 00548 - อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
549 ด.ญ. ศศิสมา จิตรวิโรจน์ 00549 - อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
550 ด.ช. รหัท เฮงอุดมทรัพย์ 00550 - อนุบาลชลบุรี ชลบุรี

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ