The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

 

สำหรับท่านที่ สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในที่ 29 พฤศจิกายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต (ประถม) ถ.ราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่

ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 255ร ณ โรงเรียนราชวินิต (ประถม) ถ.ราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
101 ด.ช. ธนกฤต ภัคภูสิทธิ์ 00101 ป.6 ภารตวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
102 ด.ญ. พิชญา พุลเพียร 00102 ป.6 ภารตวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
103 ด.ญ. กุลจิรา ปิ่นทอง 00103 ป.6 ภารตวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
104 ด.ญ. นฤภร ทองอำไพ 00104 ป.6 ภารตวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
105 ด.ญ. สุทธิดา ภูสนาม 00105 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
106 ด.ญ. นิชานันท์ ปานประเสริฐกุล 00106 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
107 ด.ญ. อริยา อาขุบุตร 00107 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
108 ด.ญ. หทัยพร อุดมวุฒิชัยกุล 00108 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
109 ด.ญ. สพัญ์นันทน์ สุรบูรณ์กุล 00109 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
110 ด.ญ. พรินดา กันสิทธิ์ 00110 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
111 ด.ญ. สิริยาภา อริยานนท์ 00111 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
112 ด.ญ. นันทภัค บริพันธ์ 00112 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
113 ด.ช. น้ำทอง กฤตยพงษ์ 00113 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
114 ด.ญ. วิมลสิริ ช่างเรือนกุล 00114 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
115 ด.ญ. เพ็ญกวิณส์ ธนวิเชียร 00115 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
116 ด.ญ. นภสร เคาไวยกุล 00116 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
117 ด.ญ. ศริยาพร ขำประถม 00117 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
118 ด.ญ. ทักษพร ตรังคฤหัสถ์ 00118 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
119 ด.ญ. พิชญ์สินี ศรีศิริวัฒน์ 00119 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
120 ด.ญ. ครองขวัญ สิงหกำ 00120 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
121 ด.ญ. ไอริณ พวงกิจจา 00121 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
122 ด.ญ. พัทธ์ดาว หิรัณยเลขา 00122 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
123 ด.ญ. ชัญไพลิน โชติช่วงชัชวาล 00123 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
124 ด.ญ. ชาลิสา นาคประกอบ 00124 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
125 ด.ญ. รามิล ดองผาสุข 00125 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
126 ด.ญ. สุพิชญา สุริยะเรืองรัศมี 00126 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
127 ด.ญ. พรวิศาข์ ประสงค์สิ่งดี 00127 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
128 ด.ญ. ชญาดา กวดขันธ์ 00128 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
129 ด.ญ. ภิรัญญา คงวัฒนสิน 00129 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
130 ด.ญ. ชนิกานต์ พงษ์วิริยะธรรม 00130 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
131 ด.ญ. แพรฟ้า สุธีวีระขจร 00131 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
132 ด.ญ. ธีริศรา ทวีศรี 00132 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
133 ด.ญ. บุณณดา มะสะพันธุ์ 00133 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
134 ด.ญ. ภัทรภร โกญจนพันธ์ 00134 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
135 ด.ญ. รัญชนา หนักแน่น 00135 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
136 ด.ญ. รวิวลัญช์ ศรีสุพรรณถาวร 00136 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
137 ด.ญ. นิษฐกานต์ สิทธิพงศ์โสภณ 00137 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
138 ด.ญ. ชนิชา จันทรังษี 00138 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
139 ด.ญ. ณัฐณิชา สรไชยเมธา 00139 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
140 ด.ญ. ทอฝัน เอี่ยมสกุล 00140 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
141 ด.ญ. พัชรพร เรืองศรี 00141 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
142 ด.ญ. ปุณยนุช มงคลฉายา 00142 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
143 ด.ญ. สิรินดา ละมูล 00143 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
144 ด.ญ. กณิศา พันธ์อ้น 00144 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
145 ด.ญ. ศิวะนันท์ เผื่อนด้วง 00145 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
146 ด.ญ. สุนันดา บุญศิริจันทร์ 00146 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
147 ด.ญ. อาภาศิริ ชุมตรีนอก 00147 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
148 ด.ญ. พัทธ์ธีรา นทีทองรุ่งศักดิ์ 00148 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
149 ด.ญ. ชญานิศา พัฒนศิริมงคล 00149 ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
150 ด.ญ. วิรดา วิไลนาม 00150 ป.6 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ