The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

 

สำหรับท่านที่ สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในที่ 29 พฤศจิกายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต (ประถม) ถ.ราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่

ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 255ร ณ โรงเรียนราชวินิต (ประถม) ถ.ราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
151 ด.ญ. อรธีรา สุภาพักตร์ 00151 ป.5 สันติสุขวิทยา กรุงเทพมหานคร
152 ด.ญ. พิรยา ทิพย์มาลย์มาศ 00152 ป.6 สันติสุขวิทยา กรุงเทพมหานคร
153 ด.ญ. ชัญญานุช รัตตะชัย 00153 ป.6 สันติสุขวิทยา กรุงเทพมหานคร
154 ด.ช. ศุภกร ถาวรวงศ์ 00154 ป.6 สันติสุขวิทยา กรุงเทพมหานคร
155 ด.ช. จิตติพัฒน์ เจริญโรจน์วัฒนา 00155 ป.5 สันติสุขวิทยา กรุงเทพมหานคร
156 ด.ญ. รวิสรา โชติจิระอาภา 00156 ป.6 เซ็นต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
157 ด.ญ. กานธ์กนิษฐ์ ลักษณวิศิษฏ์ 00157 ป.5 ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร
158 ด.ช. พีรพล คุณาวงษ์กฤต 00158 ป.5 ทับทอง กรุงเทพมหานคร
159 ด.ญ. ภัณฑิรา เนตรสุวรรณ 00159 ป.5 ทับทอง กรุงเทพมหานคร
160 ด.ญ. ธนิยา แซ่อั๊ง 00160 ป.5 ทับทอง กรุงเทพมหานคร
161 ด.ช. วสวัตติ์ เปรมปรีจิภาคย์ 00161 ป.6 ทับทอง กรุงเทพมหานคร
162 ด.ญ. รมณ เจียมกิม 00162 ป.6 ทับทอง กรุงเทพมหานคร
163 ด.ญ. พัทธวรรณ ตันติวิริยพันธุ์ 00163 ป.6 ทับทอง กรุงเทพมหานคร
164 ด.ญ. ลานพลอย วิจารณรงค์ 00164 ป.6 ทับทอง กรุงเทพมหานคร
165 ด.ญ. ลภัส เทพสุธา 00165 ป.6 ทับทอง กรุงเทพมหานคร
166 ด.ช. พงศธร ซาลวาลา 00166 ป.6 ทับทอง กรุงเทพมหานคร
167 ด.ช. ภูริช ดีเป็นธรรม 00167 ป.6 ทับทอง กรุงเทพมหานคร
168 ด.ช. ดลยวัต สร้อยสนธิ 00168 ป.5 ทับทอง กรุงเทพมหานคร
169 ด.ช. ณภัทร เจียรวิจิตร 00169 ป.5 ทับทอง กรุงเทพมหานคร
170 ด.ญ. ณภัทรศมน กีรติประภากุล 00170 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
171 ด.ช. กษโรจน์ ศรีแย้ม 00171 ป.6 สาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
172 ด.ญ. ณัฐวิรดา ประยูรวิวัฒน์ 00172 ป.4 เซนต์โยเซฟ  บางนา สมุทรปราการ
173 ด.ญ. วชิราพรรณ คำพิฑูรย์ 00173 ป.6 จตุพรวิทยา สมุทรปราการ
174 ด.ช. นภธร วรคามวิชัย 00174 ป.6 มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
175 ด.ญ. ไปรยา ลีวานันท์ 00175 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
176 ด.ญ. พสิษฐ์ ธาดาชวสกุล 00176 ป.4 สารสาสน์สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
177 ด.ช. ปุญญาพัฒน์ ลีลาล้ำเลิศ 00177 ป.6 จารุวัฒนานุกูล กรุงเทพมหานคร
178 ด.ช. ธนพัชร์ แสงสวัสดิกุล 00178 ป.6 สวนบัว กรุงเทพมหานคร
179 ด.ช. ดาเนียล กิตติธรรมรัตน์ 00179 ป.6 อนุบาลพิบูลย์เวศม์ กรุงเทพมหานคร
180 ด.ช. กฤษณภูมิ เหล็มสะ 00180 ป.4 แสงทองวิทยา สงขลา
181 ด.ช. ถิรณัฏฐ์ กาญจนธัญรัตน์ 00181 ป.6 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
182 ด.ช. กฤษณบดินทร์ เหล็มสะ 00182 ป.3 แสงทองวิทยา สงขลา
183 ด.ช. บุญรักษ์ แสงหิรัญวัฒนา 00183 ป.4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
184 ด.ช. กิจการ นำสว่างรุ่งเรือง 00184 ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
185 ด.ช. กิตติธัช รัตนวรรณชัย 00185 ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
186 ด.ช. ปกรณ์สิทธิ์ สิทธิเวชไทย 00186 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
187 ด.ช. ณัฐภูมิ บำรุงชูเกียรติ 00187 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
188 ด.ช. ศุภณัฐ อาจอำนวยวิภาส 00188 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
189 ด.ช. วุฒิภัทร ปริญญาประเสริฐ 00189 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
190 ด.ญ. เจนจิรา สัจจาพันธุ์ 00190 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
191 ด.ญ. พิชญา พรหมมินทร์ 00191 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
192 ด.ช. วันชาติ สุภวิรี 00192 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
193 ด.ช. ชิษณุพงศ์ สุนทราทรพิพัฒน์ 00193 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
194 ด.ช. พงษ์กรณ์ ฐานอริยบุญศิริ 00194 ป.5 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
195 ด.ญ. โยษิตา ยิ้มละมัย 00195 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
196 ด.ช. ปวิณ ปริญญาพล 00196 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
197 ด.ช. ณัฐวินท์ วชิราพรพฤฒ 00197 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
198 ด.ช. วฤณ ตรีนุภาพ 00198 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
199 ด.ช. ณัททวัชร์ วรวิทย์จรุงวัฒน์ 00199 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
200 ด.ช. อนันต์นัทธ์ มิลินทสูต 00200 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ