The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

 

สำหรับท่านที่ สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในที่ 29 พฤศจิกายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต (ประถม) ถ.ราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่

ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 255ร ณ โรงเรียนราชวินิต (ประถม) ถ.ราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
201 ด.ช. ภูวนาถ ตนะวรรณสมบัติ 00201 ป.6 สาธิต มศว.ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
202 ด.ญ. อุรชา สุวรรณโณ 00202 ป.6 ชลประทานวิทยา นนทบุรี
203 ด.ญ. สุรภา ทรัพย์ห่วง 00203 ป.6 ชลประทานวิทยา นนทบุรี
204 ด.ญ. ชนิศา พร้อมพัฒนภักดี 00204 ป.6 สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
205 ด.ญ. ปัณณิกา เค้าสงวนศิลป์ 00205 ป.4 สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
206 ด.ช. พีรพัทธ เค้าสงวนศิลป์ 00206 ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
207 ด.ช. สิรวิทย เฮงสุวนิช 00207 ป.4 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
208 ด.ช. สรวิชญ์ เฮงสุวนิช 00208 ป.5 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
209 ด.ช. ณภัค เจษฎาอภิบาล 00209 ป.5 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
210 ด.ญ. ปัณทรีย์ แสนอุดมโชค 00210 ป.6 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
211 ด.ช. คิมหันต์ อนุรักษ์วงศ์ศรี 00211 ป.6 สวนบัว กรุงเทพมหานคร
212 ด.ช. อธิศ อริยะสุนทร 00212 ป.5 อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
213 ด.ญ. ณิชาภัทร นามนัย 00213 ป.4 ราชนี กรุงเทพมหานคร
214 ด.ญ. วิชญ์พล วิทยโกมล 00214 ป.6 อัสสัมชัญ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
215 ด.ช. อชิตพล สิริศรีศักดิ์ 00215 ป.6 สาธิตเกษตร กรุงเทพมหานคร
216 ด.ช. คณิน นิยมพัฒนาพาณิชย์ 00216 ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
217 ด.ช. นภพันธ์ สมิตานนท์ 00217 ป.6 ราชวิต กรุงเทพมหานคร
218 ด.ญ. ณัฐนานันท์ อุ่นสว่างวงศ์ 00218 ป.5 สุดใจวิทยา กรุงเทพมหานคร
219 ด.ช. จิรภัทร บำรุง 00219 ป.6 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
220 ด.ช. กัญจน์ธนัช เตชะวิบูลย์ศักดิ์ 00220 ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
221 ด.ช. สัณหณัฐ เตชะวิบูลย์ศักดิ์ 00221 ป.5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
222 ด.ช. รณกร เฉลิมแสน 00222 ป.4 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
223 ด.ช. ธีธัช วัฒนชาลี 00223 ป.6 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
224 ด.ช. ณัฏฐ์วัฒน์ เอี่ยมสูงเนิน 00224 ป.4 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
225 ด.ช. เจตต์ บุตรสยาตรัส 00225 ป.6 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
226 ด.ญ. จิรภิญญา สมคิด 00226 ป.6 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
227 ด.ช. วิภาวี แซ่ย่าง 00227 ป.5 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
228 ด.ญ. นงนภัส สามี 00228 ป.5 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
229 ด.ช. ธรรมทศ ศรีบุญณะ 00229 ป.6 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
230 ด.ช. ณภัทร หวู 00230 ป.6 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
231 ด.ญ. ธนกมล ยิ้มศิริ 00231 ป.5 สาธิตพิบูลบำเพ็ญ ม.บูรพา ชลบุรี
232 ด.ช. วิชญ์ภาส จินดาวิมลเลิศ 00232 ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
233 ด.ญ. วันคริตส์ กุลนาถโกสีย์ 00233 ป.4 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
234 ด.ช. ธนเดช เวชรัตนา 00234 ป.5 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
235 ด.ช. อัครวินต์ ลิ้มพรรัตน์ 00235 ป.5 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
236 ด.ญ. ชญาภรณ์ เล้าสงฟ้า 00236 ป.3 สาธิตเกษตร กรุงเทพมหานคร
237 ด.ช. ภูมิพนา จิตใจแจ่มแจ้ง 00237 ป.6 อัสสัมชัญ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
238 ด.ญ. พิริยาพรรณ ทรงวิรัตน์ 00238 ป.6 ป้วยฮั้ว สมุทรปราการ
239 ด.ช. กฤตภาส แก้วลำพูน 00239 ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
240 ด.ช. ชยพล ชัยสังฆะ 00240 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
241 ด.ช. ปณวัตร เตียเจริญ 00241 ป.5 อนุบาลสุธีธร นครปฐม
242 ด.ญ. สุดที่รัก เผ่าภคะ 00242 ป.5 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
243 ด.ญ. สุพิชญา อุตส่าห์ 00243 ป.5 อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี
244 ด.ญ. ทอทอง เหล็กเพ็ชร 00244 ป.6 โชคชัยรังสิตครูเกียว ปทุมธานี
245 ด.ช. พงษภัทร ผ่องแผ้ว 00245 ป.4 ชัยพิทยพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
246 ด.ช. ฐปกร ไชยนต์ 00246 ป.4 ชัยพิทยพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
247 ด.ญ. ลดาวัลย์ หวนไธสง 00247 ป.4 ชัยพิทยพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
248 ด.ช. สรวิชญ์ ชายทอง 00248 ป.4 ชัยพิทยพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
249 ด.ช. พอเพียง มะลิขาว 00249 ป.4 ชัยพิทยพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
250 ด.ช. ธนเทพ เจตนาพาณิชย์ 00250 ป.4 ชัยพิทยพัฒน์ กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ