The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

 

สำหรับท่านที่ สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในที่ 29 พฤศจิกายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต (ประถม) ถ.ราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่

ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 255ร ณ โรงเรียนราชวินิต (ประถม) ถ.ราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
301 ด.ช. ทศ บุญเพ็ง 00301 ป.4 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
302 ด.ช. พงศ์ชนก วนัชสุนทร 00302 ป.4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
303 ด.ช. วรินทร บวรกิจปกรณ์ 00303 ป.5 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
304 ด.ช. วรินทร จงเกียรติกาญจน์ 00304 ป.6 พัฒนาปัญญา กรุงเทพมหานคร
305 ด.ช. พชร อุ่นเจริญ 00305 ป.6 อนุบาลระยอง ระยอง
306 ด.ญ. มานา นราเมธกุล 00306 ป.5 สาธิตเกษตร กรุงเทพมหานคร
307 ด.ช. ภัทรพล เกตุแก้ว 00307 ป.6 สหวิทย์ สุพรรณบุรี
308 ด.ญ. ณ หฤทัย วงษ์วุฒิพงษ์ 00308 ป.6 สุขฤทัย กรุงเทพมหานคร
309 ด.ญ. ศุทธหทัย ทองสุกเจริญ 00309 ป.5 สุขฤทัย กรุงเทพมหานคร
310 ด.ญ. ญาดา รักสุวรรณนิมิต 00310 ป.4 สุขฤทัย กรุงเทพมหานคร
311 ด.ช. พชรพล ชีวโรจน์ฐากูร 00311 ป.4 สุขฤทัย กรุงเทพมหานคร
312 ด.ช. สิห์วรา เทียนฉาย 00312 ป.5 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
313 ด.ญ. ณัฐชญา กาญจนาพิทักษ์ 00313 ป.4 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
314 ด.ญ. วรัตรา ศฤงคารินทรื 00314 ป.6 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
315 ด.ญ. ศิรภัสสร วีระวัฒน์ 00315 ป.6 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
316 ด.ญ. นภัสสร วรธำรง 00316 ป.6 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
317 ด.ช. พลกฤต สาตสิน 00317 ป.6 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
318 ด.ญ. ณิชาภัทร พรเพ็ญพิพัฒน์ 00318 ป.6 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
319 ด.ญ. พลอยรัตน์ ศรีพิมานวัฒน์ 00319 ป.6 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
320 ด.ช. ปริญญา ขำเหม 00320 ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
321 ด.ช. พีระวัฒน์ ธนะสารสมบัติ 00321 ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
322 ด.ช. พีรพัฒน์ ศรีประวัติ 00322 ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
323 ด.ญ. พัชรดา ทองกุล 00323 ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
324 ด.ญ. ชญานิน ธนานพงศ์ 00324 ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
325 ด.ญ. ไปรยา พุ่มพวง 00325 ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
326 ด.ญ. จันทรรัตน์ จิตต์รุ่งเรือง 00326 ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
327 ด.ช. กัญจน์ พงษ์ช้าง 00327 ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
328 ด.ญ. สุชานันท์ คุณประเสริฐ 00328 ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
329 ด.ญ. ปพิชญา หวังไพฑูรย์ 00329 ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
330 ด.ช. ธนกร บุญสอน 00330 ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
331 ด.ญ. ณัฏฐกาญจน์ อริยกุลนิมิต 00331 ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
332 ด.ญ. วรัชยา จิตต์สุขสำราญ 00332 ป.4 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
333 ด.ช. ปรมัตถ์ เทวานฤมิตรกุล 00333 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
334 ด.ช. ธรรณธร ซิมเจริญ 00334 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
335 ด.ช. ศุภณัฐ ธีรเกียรติกาญจน์ 00335 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
336 ด.ญ. ชลธิชา สิทธินันท์เจริญ 00336 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
337 ด.ญ. สิรินทรา กลางประพันธ์ 00337 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
338 ด.ญ. ณิชานันท์ คำบุดดี 00338 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
339 ด.ญ. กันจ์ฐิตา วัฒนเหลืองอรุณ 00339 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
340 ด.ญ. พิฤดี หทยวัฒน์ 00340 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
341 ด.ช. ชคัตตรัย สุขก้องวารี 00341 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
342 ด.ช. วีรสันต์ สุทธิคุณ 00342 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
343 ด.ช. พิพัฒน์ รุนเกตุ 00343 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
344 ด.ช. ธนดล จิตไพบูลย์ 00344 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
345 ด.ช. เกริกเกียรติ ขันแก้ว 00345 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
346 ด.ช. ธนภัทร สรรพรัตน์ 00346 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
347 ด.ช. ธนะดล พานิชเจริญ 00347 ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
348 ด.ช. ธนยศ สิทธินันท์เจริญ 00348 ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
349 ด.ช. ปิยวัฒน์ อ่างมณี 00349 ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
350 ด.ช. ธนธรณ์ วงศ์ทิม 00350 ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ