The Association of Primary Science Teachers


 
ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4

สมาคมขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 4   และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่านที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณนักเรียนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  และขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน และประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติตลอดไป

 

 

ตารางรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน  2558

ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

รางวัล ชื่อ สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด คะแนน รอบสอง
รางวัลชนะเลิศ ด.ช. ณัฐภัทร พงศ์อภิรักษกุล ป.6 สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร 59 4
รางวัลรองชนะเลิศ  อับดับ  1 ด.ช. พงศภัค ชัยเจริญไมตรี ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 59 3.50
รางวัลรองชนะเลิศ  อับดับ  2 ด.ญ. คุณิตา เลี่ยงโรคาพาธ ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 59 3
รางวัลชมเชย ด.ช. พงษ์บุริศร์ ว่องไชยกุล ป.5 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 59 2
รางวัลชมเชย ด.ช. บุณยกร ตันรัตนากร ป.5 สาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร 59
รางวัลชมเชย ด.ญ. ทอทอง เหล็กเพ็ชร ป.6 โชคชัยรังสิตครูเกียว ปทุมธานี 59
รางวัลชมเชย ด.ญ. จริญญา เพ็งสว่าง ป.6 อนุบาลระยอง ระยอง 59
รางวัลชมเชย ด.ญ. จิดาภา ปิ่นคุณากร ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร 58
รางวัลชมเชย ด.ช. ศิรณัฐ จองดี ป.6 เปียมสุวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร 58
รางวัลชมเชย ด.ญ. พิรยา ทิพย์มาลย์มาศ ป.6 สันติสุขวิทยา กรุงเทพมหานคร 58
รางวัลชมเชย ด.ช. กิตติธัช รัตนวรรณชัย ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 58
รางวัลชมเชย ด.ช. ณัฐภูมิ บำรุงชูเกียรติ ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร 58
รางวัลชมเชย ด.ช. ศุภณัฐ อาจอำนวยวิภาส ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร 58
รางวัลชมเชย ด.ช. ปิยวัฒน์ อ่างมณี ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา 58
รางวัลชมเชย ด.ช. ปิยะนันท์ ลิมป์ปัทมปาณี ป.5 มารีย์วิทยา นครราชสีมา 58

 

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อสามารถเข้าดูคะแนนสอบได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

ในการเข้าดูคะแนนสอบ