The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนการส่งเอกสารใบสมัครสอบและการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 2  อาคาร 2  (สีชมพู)  ชั้น 3  ห้อง ป.3/2


ลำดับ ชื่อ-สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
36 ด.ช. กันตินันท์ เส็นโต๊ะหมีน 00036 ป.5 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
37 ด.ญ. กันยาวีร์ ทิพย์สุข 00037 ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
38 ด.ญ. กัลยกร วงศ์วิชยาภรณ์ 00038 ป.3 อนุบาลสุธีธร นครปฐม
39 ด.ญ. กัลยรักษ์ ทรงสวัสดิ์ 00039 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
40 ด.ช. กานต์ ตั้งวงศ์ถาวรกิจ 00040 ป.6 เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
41 ด.ญ. กานต์สินี ศักดิ์ทองจีน 00041 ป.5 เซนต์เมรี่ สมุทรปราการ
42 ด.ช. กานุรุจ สุริยะวงศ์ 00042 ป.6 พระโขนงวิทยา กรุงเทพมหานคร
43 ด.ช. การัณยภาส วิไลเนตร 00043 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
44 ด.ช. พุทธิชา วงศ์เด่นวงศ์ 00044 ป.5 ชินวร กรุงเทพมหานคร
45 ด.ญ. กิญญาดา ลาภเจริญดิษกุล 00045 ป.6 พระโขนงวิทยา กรุงเทพมหานคร
46 ด.ช. กิตติณัฏฐ์ เรืองศรีสังข์ 00046 ป.6 ประสาทวิทยา นนทบุรี
47 ด.ช. กิตติธัช เมธาวุฒินันท์ 00047 ป.6 กว่างเจ้า กรุงเทพมหานคร
48 ด.ช. กิตติพงษ์ กิทำ 00048 ป.6 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
49 ด.ช. กิตติพัฒน รัตนพันธ์ 00049 ป.4 วัดท่าเกวีนย ฉะเชิงเทรา
50 ด.ช. กิตติพัศ พงศ์อรุโณทัย 00050 ป.4 สาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร
51 ด.ช. กิตติศักดิ์ กิตติพันธ์ชัย 00051 ป.6 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
52 ด.ช. กิตินพ สุวินทวงศ์ 00052 ป.6 บางกอกทวิวิทย์ กรุงเทพมหานคร
53 ด.ช. กิติบดิณ เฮงมงคลสกุล 00053 ป.6 สาธิต มศว.ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
54 ด.ช. กุลธร สุทธ 00054 ป.5 พระโขนงวิทยา กรุงเทพมหานคร
55 ด.ช. เกริกก้อง ไชยลา 00055 ป.5 สารสาสน์วิเทศศึกษาร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
56 ด.ช. ไกรวิชญ์ นิพัทธพิมพ์ใจ 00056 ป.6 พระแม่มารี กรุงเทพมหานคร
57 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ ศรีกมลรัตน์ 00057 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
58 ด.ญ. เขมปอร หงสวินิตกุล 00058 ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
59 ด.ญ. เขมิกา เตชะมา 00059 ป.4 สาธิตพิบูลบำเพ็ญ ม.บูรพา ชลบุรี
60 ด.ช. คชา สวัสดิพิศาล 00060 ป.6 โสมาภา  (นวมินทร์) กรุงเทพมหานคร
61 ด.ช. คณพศ ชัยอำนวยสุข 00061 ป.5 ทับทอง กรุงเทพมหานคร
62 ด.ช. คณพศ กันตา 00062 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
63 ด.ช. คณิติน เลี่ยงโรคาพาธ 00063 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
64 ด.ช. คณิศ ทรัพย์ทวีธีรกุล 00064 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
65 ด.ญ. คุณิตา เลี่ยงโรคาพาธ 00065 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
66 ด.ช. จอมนภัส สมบัติไทย 00066 ป.6 สวนบัว กรุงเทพมหานคร
67 ด.ช. จักรงษ์ อุ่นวงแหวน 00067 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
68 ด.ช. จักรภพ สิงห์แหลม 00068 ป.5 จันทรวิทยา กรุงเทพมหานคร
69 ด.ช. จักรีนเรศ สุขใสแก้ว 00069 ป.6 เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร
70 ด.ญ. จันทร์จิรา ดอนมั่น 00070 ป.5 พระโขนงวิทยา กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ