The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนการส่งเอกสารใบสมัครสอบและการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 12  อาคาร 2  (สีชมพู)  ชั้น 2  ห้อง ป.2/9

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
386 ด.ช. ปัณณวิชญ์ กมลศรี 00386 ป.4 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
387 ด.ช. ปัณณวิชญ์ อัศวรุ่งเรืองชัย 00387 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
388 ด.ช. ปัณณ์อภิวัฒน์ ติยศิวาพร 00388 ป.6 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
389 ด.ญ. ปัทมาพร พรหมทา 00389 ป.5 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
390 ด.ช. ปานปรีย์ สิตะโปสะ 00390 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
391 ด.ญ. ปานิชยาณ์ ตันพานิชกุล 00391 ป.6 วัดท่าเกวีนย ฉะเชิงเทรา
392 ด.ญ. ปารวินท์ หอมอ่อน 00392 ป.6 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
393 ด.ญ. ปิ่นประภา สุขสมัย 00393 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
394 ด.ญ. ปิยากร สิรกาญจน 00394 ป.5 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
395 ด.ญ. ปิวราภรณ์ พรรษา 00395 ป.5 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
396 ด.ญ. ปีย์วรา สุวรรณวงศ์ 00396 ป.6 โสมาภา  (นวมินทร์) กรุงเทพมหานคร
397 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ศรีวรวิไล 00397 ป.6 กว่างเจ้า กรุงเทพมหานคร
398 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ศรีรอต 00398 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
399 ด.ญ. ปุญญิศา สุราราช 00399 ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
400 ด.ญ. ปุญญิสา มีแก้ว 00400 ป.4 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
401 ด.ช. ปุญาวัฒณ บุญลออ 00401 ป.5 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
402 ด.ญ. ปุณณภา อัครธรรมโชติ 00402 ป.5 อัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
403 ด.ช. ปุณณ์วรุตม์ อัตถไพศาล 00403 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
404 ด.ญ. ปุณรณัตย์ รติชนิยกุล 00404 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
405 ด.ญ. ปุณิกา พงษ์ศิริรัชกุล 00405 ป.4 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
406 ด.ญ. เปมิกา เสนะวีณิน 00406 ป.6 อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
407 ด.ญ. ผกามาศ โพธิ์จันทร์ 00407 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
408 ด.ญ. ผกามาส อินท้าว 00408 ป.5 พระโขนงวิทยา กรุงเทพมหานคร
409 ด.ช. พงศ์ชนก วนัชสุนทร 00409 ป.5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
410 ด.ช. พงศ์ณวิชญ์ งามสวนพลู 00410 ป.6 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
411 ด.ช. พงศภัค ชุลีธรรม 00411 ป.5 ธรรมภิรักษ์ กรุงเทพมหานคร
412 ด.ช. พงศ์ศรัณย์ วงศ์วิวัฒน์ 00412 ป.5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
413 ด.ช. พงษ์บุริศร์ ว่องไชยกุล 00413 ป.6 อัสสัมชัญ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
414 ด.ช. พชร ปกิตตาวัฒนศิริ 00414 ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
415 ด.ช. พนธกร ยรรยง 00415 ป.5 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
416 ด.ญ. พรชนัน กิจเลิศพรไพโรจน์ 00416 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
417 ด.ญ. พรต แก้วมรกต 00417 ป.5 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
418 ด.ญ. พรปวีณ์ วลัยกนก 00418 ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
419 ด.ช. พรพระ สุขโต 00419 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
420 ด.ญ. พรรณวดี อภิวาทน์วิทยะ 00420 ป.4 สาธิตจุฬา กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ