The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนการส่งเอกสารใบสมัครสอบและการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 13  อาคาร 2  (สีชมพู)  ชั้น 2  ห้อง ป.2/8

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
421 ด.ช. พรรษนนท์ สงจร 00421 ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
422 ด.ช. พรวิสิฐ วิสิทธิ์ผ่องพิบูล 00422 ป.4 อนุบาลประจวบศีรีขันธ์ ประจวบศีรีขันธ์
423 ด.ช. พรหมศักดิ์ ทิพย์มาลมาศ 00423 ป.5 สันติสุขวิทยา กรุงเทพมหานคร
424 ด.ญ. พร้อมพร เจริญภาพ 00424 ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
425 ด.ญ. พริมา ลิ่มสุนทรากุล 00425 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
426 ด.ช. พริษฐ์ ปริยกนก 00426 ป.4 อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
427 ด.ญ. พฤฒาพร อิศรางกูร ณ อยุธยา 00427 ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
428 ด.ช. พลกฤต กุลวงศ์ 00428 ป.5 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
429 ด.ญ. พลอยไพลิน สุวรรณฤทธิ์ 00429 ป.6 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
430 ด.ช. พศิษฐ์ ลาภกิตติพาณิช 00430 ป.6 ไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร
431 ด.ช. พสธร โฉมอินทร์ 00431 ป.6 วัดท่าเกวีนย ฉะเชิงเทรา
432 ด.ช. พสธร ลุมพิกานนท์ 00432 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
433 ด.ญ. พัชรกันย์ อิสสระยางกูล 00433 ป.5 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
434 ด.ญ. พัชรดา ทองกุล 00434 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
435 ด.ญ. พัชรดา สุขศิริสัมพันธ์ 00435 ป.6 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
436 ด.ญ. พัชรพร ปังยิ้มสถาน 00436 ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
437 ด.ญ. พัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล 00437 ป.4 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
438 ด.ญ. พัชราภา รอดคลองต้น 00438 ป.4 เซนต์เมรี่ สมุทรปราการ
439 ด.ญ. พัชรีพร มาศมัณฑนะ 00439 ป.5 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
440 ด.ญ. พัชศิริ คล้ายกุ้ง 00440 ป.5 กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร
441 ด.ญ. พัฑฒิดา ธาระมณี 00441 ป.5 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
442 ด.ช. พัฒน์ธนภูมิ จิตต์อารีมิตร 00442 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
443 ด.ญ. พัฒนพร จงเลิศวราวงศ์ 00443 ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
444 ด.ช. พัฒน์พลช บู่บาง 00444 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
445 ด.ญ. พัฒพิชญ์สา โสภณธรรมพัฒน์ 00445 ป.4 วัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร
446 ด.ญ. พัทธนันท์ พงษ์ศิริรัชกุล 00446 ป.6 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
447 ด.ญ. พัสสิรัศมิ์ อัศวรัตน์ 00447 ป.5 วัฒนาวิทยา กรุงเทพมหานคร
448 ด.ญ. พิชชาพร เอี่ยมสมบัติ 00448 ป.6 ประชาสงเคราะห์ ชลบุรี
449 ด.ญ. พิชชาภา แพร่เจริญวัฒนา 00449 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
450 ด.ช. พิชญ บาศรี 00450 ป.5 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
451 ด.ญ. พิชญ์สินี บุญญาแสง 00451 ป.6 โสมาภา  (นวมินทร์) กรุงเทพมหานคร
452 ด.ช. พิชญะ เรืองศักด์ภักดี 00452 ป.6 นวพัฒน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
453 ด.ญ. พิชญา เลาห์อุทัยวัฒนา 00453 ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ (สีลม) กรุงเทพมหานคร
454 ด.ญ. พิชญาภัค แซ่ซิน 00454 ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
455 ด.ญ. พิทยาภรณ์ ลีลาเกียรติคุณ 00455 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ