The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนการส่งเอกสารใบสมัครสอบและการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 14  อาคาร 2  (สีชมพู)  ชั้น 2  ห้อง ป.2/7

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
456 ด.ช. พิทยุตม์ ผลพอตน 00456 ป.5 สกุลศึกษา นครราชสีมา
457 ด.ญ. พิมพ์ธนก วงษ์มณี 00457 ป.4 พระโขนงวิทยา กรุงเทพมหานคร
458 ด.ญ. พิมพ์มาดา นิมิตรปัญญา 00458 ป.4 เลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
459 ด.ญ. พิมพ์รดา กมลเดชเดชา 00459 ป.4 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
460 ด.ญ. พิมพ์สิริอร บุญสาธิตกิจ 00460 ป.5 เซ็นโยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
461 ด.ญ. พิมพิกา นมจันทร์ 00461 ป.6 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
462 ด.ญ. พิมพิชาญ์ พิทัหษ์กุลธร 00462 ป.6 อุดศึกษา (ลาดพร้าว) กรุงเทพมหานคร
463 ด.ญ. พิมพิศา เลิศชวนนะกุล 00463 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
464 ด.ญ. พิรญารัตน์ เกษสิวลี 00464 ป.5 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
465 ด.ช. พิรพัฒน์ ศรีประวัติ 00465 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
466 ด.ช. พิรวิชญ์ ภควัฒนะ 00466 ป.4 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
467 ด.ญ. พิฤดี หทยวัฒน์ 00467 ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
468 ด.ช. พิสิษฐ์ สมใจ 00468 ป.6 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา
469 ด.ช. พีกร ตรีจักรขจร 00469 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
470 ด.ญ. พีรญา หงษ์มานพ 00470 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
471 ด.ช. พีรณัฐ ศฤงคารภาษิต 00471 ป.4 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
472 ด.ช. พีรณัฐ เติมประยูร 00472 ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
473 ด.ญ. พีรดา อังกุรสิริไพบูลย์ 00473 ป.6 พระแม่มารี กรุงเทพมหานคร
474 ด.ช. พีรพล คุณาวงษ์กฤต 00474 ป.6 ทับทอง กรุงเทพมหานคร
475 ด.ช. พีระวัฒน์ ธนะสารสมบัติ 00475 ป.5 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
476 ด.ญ. แพรววนิต คงดี 00476 ป.6 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
477 ด.ญ. แพรวา เลี่ยมอ๋อ 00477 ป.5 กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร
478 ด.ญ. ฟ้าใส่ ภักดีนิติ 00478 ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
479 ด.ญ. ฟ้าใส่ สุขถาวร 00479 ป.5 ชินวร กรุงเทพมหานคร
480 ด.ญ. ภควดี คูหามงคงไพศาล 00480 ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
481 ด.ญ. ภทรพร ธรรมบุตร 00481 ป.6 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
482 ด.ช. ภรมพล เอกอนันต์ 00482 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
483 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ ไชยนาม 00483 ป.4 สารสาสน์วเทศชลบุรี ชลบุรี
484 ด.ญ. ภัชธนษร มงคลธนมาศ 00484 ป.6 พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
485 ด.ญ. ภัณฑิรา มังคโลปกรณ์ 00485 ป.5 มาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร
486 ด.ญ. ภัททิยา บัวแย้ม 00486 - ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
487 ด.ช. ภัทรกร จันทร์นันทะ 00487 ป.6 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
488 ด.ช. ภัทรดนัย โชติรสพงศ์ 00488 ป.6 กว่างเจ้า กรุงเทพมหานคร
489 ด.ช. ภัทรนันท์ โชติประภา 00489 ป.6 โสมาภา  (นวมินทร์) กรุงเทพมหานคร
490 ด.ช. ภัทรพล พันธ์เลิศระพี 00490 ป.6 พิมลวิทย์ กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ