The Association of Primary Science Teachers


 
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนการส่งเอกสารใบสมัครสอบและการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 18  อาคาร 1  (สีม่วง)  ชั้น 2  ห้อง ป.4/8

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
596 ด.ช. วุฒิเมศร์ พรกิตติยาวัฒน์ 00596 ป.5 เอกบูรพา วิเทศน์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
597 ด.ช. วุธวัชร์ สีห์ชูชาติวัตร 00597 ป.4 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
598 ด.ญ. ศตพร บินนาราวี 00598 - ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
599 ด.ช. ศวิษฐ์ ประไพศาล 00599 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
600 ด.ญ. ศศิกมล ศรีเสมอ 00600 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
601 ด.ญ. ศศิปภัสร ใครอุบล 00601 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
602 ด.ญ. ศศิพัชร์ รังษีวงศ์ 00602 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
603 ด.ญ. ศศิรดา ตีระจินดา 00603 ป.6 เซนฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
604 ด.ญ. ศิชารินฏ จันทธนะเวชธศักดิ์ 00604 ป.4 พระโขนงวิทยา กรุงเทพมหานคร
605 ด.ญ. ศิรดา พรหมสิทธิการ 00605 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
606 ด.ญ. ศิรประภา ลาวแก่น 00606 ป.6 โสมาภา  (นวมินทร์) กรุงเทพมหานคร
607 ด.ญ. ศิรภัทร งามสุทธิ 00607 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
608 ด.ช. ศิรวัฒน์ วันหวัง 00608 ป.4 สารสาสน์วิเทศมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
609 ด.ช. ศิรสิทธิ์ รอดพ้น 00609 ป.6 กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร
610 ด.ช. ศิราภัทร จันทธนะเวชธศักดิ์ 00610 ป.6 พระโขนงวิทยา กรุงเทพมหานคร
611 ด.ญ. ศิริกุล เขตรักษา 00611 ป.6 พิมลวิทย์ กรุงเทพมหานคร
612 ด.ช. ศิวกร พิมานคำ 00612 ป.4 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
613 ด.ช. ศิวกร โลหวิบูลย์กิจ 00613 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
614 ด.ช. ศิวกร ต๊ะกำเนิด 00614 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
615 ด.ช. ศิวศิษฎ์ ศิริคุณ 00615 ป.6 โสมาภา  (นวมินทร์) กรุงเทพมหานคร
616 ด.ช. ศิวัช มหาชีวสกุล 00616 ป.5 จันทรวิทยา กรุงเทพมหานคร
617 ด.ญ. ศุพรรษา โพนชัยแสง 00617 ป.5 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
618 ด.ช. ศุภกร เลิศสุขบรรเจิด 00618 ป.6 จันทรวิทยา กรุงเทพมหานคร
619 ด.ญ. ศุภกร ศรีจำปา 00619 ป.4 พระโขนงวิทยา กรุงเทพมหานคร
620 ด.ช. ศุภกิต กิจเกษตรไพศาล 00620 ป.6 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
621 ด.ช. ศุภชัย โพธิ์ย้อย 00621 ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
622 ด.ช. ศุภณัฐ ธีระเกียรติกาญจน์ 00622 ป.6 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
623 ด.ช. ศุภณัฐ ยรรยงฤธ์ 00623 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
624 ด.ญ. ศุภนันท์ กิตติศักดิ์บุญสุข 00624 ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
625 ด.ช. ศุภพิชญา เฟื่องฟู 00625 ป.6 ประชาสงเคราะห์ ชลบุรี
626 ด.ญ. ศุภลักษณ์ บุญเผือก 00626 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
627 ด.ช. ศุภวิชญ์ อรรถานุกูล 00627 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
628 ด.ช. ศุภวิชญ์ ศรีบุรมย์ 00628 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
629 ด.ช. ศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว 00629 ป.6 สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
630 ด.ช. ศุภวิชญ์ กาญจนมัย 00630 ป.5 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ